• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Impressie Evangelisatiedag

Zaterdag 9 februari was het weer zover, onze landelijke Evangelisatiedag. Voor de tweede keer waren we in het nieuwe kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gmeente te Lunteren te gast. 

Ds. R.W. Mulder opende de dag met het lezen van een gedeelte uit Johannes 1:19-42. Hij mediteerde over Johannes de Doper die in zichzelf onwaardig was en van zich af wees: Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is een goede houding in het evangelisatiewerk, onwaardig en op Christus wijzen. Johannes had vrucht op zijn bediening. Dat mag je ook verwachten als je op Christus wijst, al zie je het misschien niet.

Dhr. Bayense (evangelist uit Kerkrade) verzorgde de hoofdlezing 'Breng het woord waar het niet meer wordt gehoord'. Hij stelde: Veel kerkmensen vinden evangeliseren moeilijk, zij zeggen dat zij geen vrijmoedigheid hebben. Eigenlijk is dat niet zo.  We zijn bang afgewezen te worden, maar dat is een deel van het kruisdragen. Ze vinden ons misschien best een aardig mens, maar moeten niet zoveel van de boodschap hebben. In je eigen omgeving is er soms niet de mogelijkheid veel te zeggen, maar laat ook je daden spreken. Evenals ds. Mulder bij de opening gaf hij aan, dat we de boodschap nooit aan moeten passen. Het is een boodschap van zonde en genade.  Het doel van evangeliseren moet ten diepste niet zijn de gemeente te vergroten, maar zondaren tot Christus leiden.

Er waren ook zes workshops. Dhr. Bayense werkte in workshop 1 zijn lezing verder uit. Workshop 2 werd geleid door ds. P. den Ouden, mensen bereiken die van de kerk zijn afgedwaald. Hij zei o.a.: deze mensen ontmoet je soms op een begrafenis van een lid van de gemeente, daarom kan je boodschap daar niet eenvoudig genoeg zijn, zodat ze begrijpen waar het over gaat. Workshop 3 werd door ds. Gielen geleid. Hij vertelde tijdens de workshop iets over hoe hij zelf in de kerk terecht kwam als onkerkelijke. Zijn echtgenote (nu) had hem gevraagd mee te gaan naar de kerk toen zij belijdenis deed. Die predikant preekte over Jesaja 55:7 De goddeloze verlate zijn erg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij kere zich tot de Heere. Dat raakte hem en na die tijd had hij geen dienst meer over geslagen en mocht zelf de boodschap uit gaan dragen, eerst als evangelist toen als predikant. In workshop 4 werd door het echtpaar Heldoorn iets verteld over het inloophuis in Amersfoort dat zij coördineren. Ook daar wordt de boodschap gebracht. Mensen kunnen daar koffiedrinken of een maaltijd gebruiken 1 keer in de week. Workshop 5 was een wat meer praktische, hoe breng je de boodschap, hoe communiceer je. Heel raak merkte hij op, luister je naar jezelf of naar degene waar je mee in gesprek bent. Luister je echt, of ben je alvast aan het bedenken wat je zult antwoorden. Een les om iets mee te doen wanneer je ook met iemand in gesprek bent. Last but not least workshop 6. In deze workshop gaf ds. Rentier van Evangelie en Moslim adviezen hoe in gesprek te gaan met moslims. Beter om niet te discussiëren maar iets over de bijbel en Christus te vertellen.

Het was weer een leerzame dag. Bent u/jij dit keer niet geweest? Ook volgend jaar hopen we weer een Evangelisatiedag te houden in Lunteren. U/jij bent van harte welkom. Save de date D.V. 15 februari 2020, u hoort nog van ons.

Fotograaf: Niek Stam

Evangelisatiedag 2018

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2019