• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Cursus 'Werk onder asielzoekers'

Veel asielzoekers komen uit landen die voor zendelingen niet of nauwelijks toegankelijk zijn. Ze komen in Nederland en verblijven hier voor een tijd in een asielzoekerscentrum. De meeste asielzoekers in Nederland verlaten het asielzoekerscentrum zonder ooit een christen ontmoet te hebben! Christenen weten vaak niet dat die mensen daar in hun kleine kamertje verlangen naar een bezoek, naar aandacht, naar afleiding. Christenen weten veelal vooral niet hoe ze dat aan moeten pakken. Die vreemde mensen met hun vreemde culturen! Vooral omdat de juiste benadering van deze vreemdelingen enige kennis en voorbereiding vereist (het is eigenlijk “zending dichtbij!”) heeft de evangelisatiecommissie van de HHK een werkgroep ingesteld die gemeenteleden, vooral van de gemeenten in de buurt van asielzoekerscentra en allochtonenwijken, toe kan rusten in het werk onder en met allochtonen. De werkgroep asielzoekers & allochtonen verzorgt in twee avonden een cursus “zending-dichtbij” waarin de cursisten kennismaken met het werk onder asielzoekers en andere allochtonen met een totaal andere culturele achtergrond dan de Nederlandse cultuur. Onderwerpen die aan de orde komen: ‘De asielprocedure’, ‘Grenzen bewaken en afstand bewaren’, ‘wereldreligies’ (o.a. De vijf zuilen van de Islam), ‘met geïnteresseerde moslims Bijbel lezen’ en ‘interculturele communicatie’.

Daarnaast kan de werkgroep de gemeenten helpen om een werkgroep op te starten om voor deze “vreemdelingen” gastvrij te zijn en oog te hebben voor hun (sociaal en geestelijk) welzijn. Asielzoekers hebben behoefte aan afleiding en contact met mensen. De enige afleiding is hun TV en andere asielzoekers, die ook allemaal hun eigen sores hebben. Ze hebben hulp nodig bij het leren van de taal, het bezoeken van de supermarkt, ‘de opvoeding’ van hun kinderen en het bezoeken van een arts of ziekenhuis. Dat biedt kansen om, als missionaire gemeente, deze mensen in aanraking te brengen met het Evangelie.

Globale inhoud van de cursus
- Het vluchtelingenverdrag (Uitleg begrippen, Wie is vreemdeling?)
- Het COA en de asielprocedure
- Cijfers asielzoekers
- Kerk en asielzoeker (organisatie, benadering, aard en karakter van hulpverlening)
- Contextualisatie
- Grenzen bewaken/afstand bewaren
- Interculturele communicatie
- Adviezen Bijbelstudie / met geïnteresseerde moslims Bijbellezen.
- Wereldreligies (vnl. Islam)
- Regels (o.a. COA regels b.v. melden bezoekers + algemene gedragsregels, kleding)

Enkele praktische punten
Locatie: locatie van de betreffende kerkelijke gemeente
- Kosten: reiskosten voor de cursusleider á € 0,19/km. Overige kosten zoals zaalhuur, koffie/thee voor rekening van de kerkelijke gemeente
- Aantal deelnemers: Afhankelijk van de wens van de gemeente 4 tot 25 personen per cursus. In de praktijk zal het aantal deelnemers tussen de 4 en 12 liggen.

 

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2020