• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Cursus 'Evangelisatie'

Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het evangelie uit te dragen, maar toch telkens zoveel schroom te ervaren om een gesprek over het geloof aan te gaan. Vanaf D.V. september 2018 organiseert de commissie evangelisatie van de HHK voor het vijfde jaar de cursus die juist op dit dilemma ingaat en mensen wil toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen. 

Inhoud cursus
De cursus wordt gegeven door docenten die deze spanning herkennen en in meer of mindere mate ervaring hebben in het evangelisatiewerk. De cursus zal vooral praktisch gericht zijn. Per cursusdag is er een opdracht die in de praktijk uitgevoerd kan worden. Op deze manier gaan praktische en theoretische kennis gelijk op. Er is een lesprogramma opgesteld voor tien lesdagen, steeds op de zaterdagochtend. De eerste lesdagen worden begonnen met een stevige Bijbelse visie op evangelisatie en de manier waarop dit plaats had in de tijd van de Bijbel. Natuurlijk komt ook de boodschap van het Evangelie naar voren die overgebracht moet worden in het evangelisatiewerk. Verderop in het lesprogramma gaan we in op de doelgroepen die benaderd moeten worden. We bespreken diverse wereldgodsdiensten, maar ook de huidige postmoderne cultuur. Een hele cursusdag staan we stil bij de vraag van het lijden. Zoals wellicht bekend is dit een vraag die vaak naar voren komt in evangelisatiegesprekken. De laatste lesdagen gaan in op de verschillende manieren van evangelisatie en de plaats van de eigen kerkelijke gemeente hierin. Tijdens elke lesdag gaan we heel praktisch oefenen in de communicatie. Evangeliseren is in de eerste plaats luisteren en dan pas Gods Woord brengen, in het geloof dat Zijn Woord niet ledig terug zal keren.

Wilt u meer weten over het lesprogramma, dan kunt een email sturen naar het kerkelijk bureau. Een uitgebreid curriculum van de cursus kunt u hier downloaden.

Data en locaties
Genemuiden (Kerkgebouw HHG Genemuiden, Bereklauw 1)
D.V. zaterdag 8 september, 22 september, 13 oktober, 27 oktober, 24 november, 8 december, 12 januari, 26 januari, 23 februari en 9 maart. 

Veenendaal
We hebben niet voldoende aanmeldingen binnen gekregen om de cursus in Veenendaal door te laten gaan.

Cursus op andere locatie
De werkgroep komt graag in contact met gemeenten die de cursus in hun eigen regio/classis willen organiseren. Bij voldoende deelname is er de mogelijkheid om de cursus in uw eigen omgeving vorm te geven. Er zijn minimaal 10 cursisten nodig.

Aanmelden
Wilt u meer weten over deze cursus? Stuur dan een e-mail naar evangelisatie@hhk.nl  of bel naar het kerkelijk bureau (tel: 0318-505541). Aanmelden (Genemuiden) bij voorkeur voor D.V. 1 september 2018. Het cursusgeld voor het cursusjaar 2018/2019 bedraagt € 100,00 per persoon. Echtparen ontvangen korting. Zij betalen slechts € 175,00. Deelnemers vanuit andere kerkverbanden zijn van harte welkom!

 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: