• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Toerusting

Waarvoor kan er een beroep gedaan worden op de commissie evangelisatie?
- Het adviseren van kerkenraden/gemeente(n)/classes bij de opzet of uitbreiding van evangelisatiewerkzaamheden
- Het verzorgen van bijvoorbeeld een gemeenteavond of JV-avond
- Het verzorgen van een cursus evangelisatie
- Gedeeltelijke financiële ondersteuning van evangelisatiewerk (via het fonds evangelisatie voor gemeenten)
- Folders en evangelisatiemateriaal

Cursusaanbod
Voor gemeenten en gemeenteleden zijn twee cursussen beschikbaar, de cursus Evangelisatie en de cursus Werk onder asielzoekers.  Meer informatie over deze cursussen kunt u vinden in de tabbladen links.

Landelijke evangelisatiedag
Jaarlijks wordt er een evangelisatiedag gehouden, deze bijeenkomst heeft als doel om gemeenteleden, evangelisatiecommissies en andere betrokkenen bij het evangelisatiewerk toe te rusten.

Toerustingsavonden
De commissie evangelisatie krijgt met regelmaat vragen vanuit het land. Bijvoorbeeld een vraag voor een bezinnings- of gemeenteavond. Of uitleg over het aanbieden van een Bijbelcursus of een avond voor een jeugdvereniging. Om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken kunt u contact met het kerkelijk bureau via:  evangelisatie@hhk.nl.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2019