• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Toerusting op maat

22 februari 2018

In deze bericht informeren wij u over toerustingsmogelijkheden door de commissie evangelisatie.

De commissie evangelisatie heeft als opdracht om binnen de HHK de bewustwording van de noodzaak tot evangelisatie als Bijbelse opdracht te vergroten, de bezinning op evangelisatie te verdiepen, het plaatselijk evangelisatiewerk te ondersteunen en bovenplaatselijk evangelisatiewerk te initiëren en te coördineren.

Vanuit dit doel willen we u een tweetal zaken onder de aandacht brengen:
- Cursus evangelisatie op locatie
- Toerusting op maat

Cursus evangelisatie
Sinds 4 jaar bieden biedt de commissie evangelisatie de cursus evangelisatie aan voor hen die gedegen toegerust willen worden voor het evangelisatiewerk. De cursus is inmiddels 3 keer in Veenendaal gegeven, 1 keer in Sirjansland, 1 keer in Kesteren en 1 keer in Middelharnis.

Als commissie merken wij dat de cursus in een behoefte voorziet en dat er ook belangstelling is voor de cursus evangelisatie in eigen gemeente. Vandaar dat wij het volgende aanbod kunnen doen: als u voor ongeveer  tien deelnemers kunt zorgen is het mogelijk om de cursus in uw gemeente te verzorgen. Uiteraard wel in overleg en onderlinge afstemming ook met andere gemeenten die belangstelling hebben.

Hier vindt u een folder  met daarin meer informatie over de opzet van de cursus.

Cursus op maat  
Er is ook de mogelijkheid voor een serie van 3 à 4  gemeenteavonden. In 3  à 4 avonden wordt er in uw gemeente toerusting gegeven op maat. Hier treft u een opzet van deze cursus. Er kan gekozen worden voor andere onderwerpen waarvoor belangstelling is.

Vanuit dit doel is er een opzet beschikbaar voor 3 à 4 gemeenteavonden waarbij stil gestaan wordt bij de thema's die belangrijk zijn voor de gemeente om naar buiten te treden en daadwerkelijk te gaan evangeliseren.

Voor elke gemeente kan maatwerk worden geleverd. Er is de mogelijkheid om meer nadruk te leggen op de volgende onderwerpen:
- Communicatie
- Doelgroepen
- Wereldgodsdiensten
       - Islam
- Postmoderne mens
- Rooms-Katholicisme
- Manieren van evangelisatie
- Straatevangelisatie
- Bijbel-inloophuis

In overleg is het mogelijk maatwerk te leveren, helaas is het niet mogelijk om in 3 of 4 avonden alle onderwerpen diepgaand te behandelen. Hiervoor verwijzen wij graag naar de cursus evangelisatie die eveneens bij voldoende belangstelling in uw gemeente gehouden kan worden.

Belangstelling
Voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u contact opnemen met kerkelijk bureau (tel: 0318-505541, email: evangelisatie@hhk.nl).

We zien uw reactie graag tegemoet en hopen op deze manier u te kunnen ondersteunen in het uitvoeren van de opdracht tot evangelisatie vanuit uw gemeente. 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: