• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Evangelisatiewerk in de Bijlmer

24 juli 2018

In juni en juli zijn er opnieuw veel gesprekken geweest op het Bijlmerplein. 

Zomaar wat voorbeelden:
- Een man begon een gesprek naar aanleiding van de Bijbelteksten op onze evangelisatiebus. Hij was op zoek naar een levensdoel. Hij ervoer dat zijn huidige leven niet alles kon zijn, maar dat er een Ontwerpen moest zijn van deze wereld. We konden hem een Bijbel meegeven.
- Twee jongens geloofden, maar konden wel zonder kerk. Een lang gesprek volgde.
- Iemand gaf aan moeite te hebben met de eeuwige straf. Tijdens zo’n gesprek is parate Bijbelkennis echt noodzakelijk.

Ook zijn op beide eerste zondagen van de maand samenkomsten gehouden. We vragen uw gebed omdat de mensen uit de omgeving wel toezeggen te komen en aangeven behoefte te hebben aan Bijbelgetrouwe Woordverkondiging, maar blijkbaar nog een drempel ervaren om daadwerkelijk naar de diensten te komen.

Wilt u ook meehelpen in het evangelisatiewerk? Meld u aan via info@kruispunt-bijlmer.nl.

 • © hersteld hervormde kerk 2021