• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en brochures

Twee jaar later...

26 oktober 2021

Werkbezoek GDC aan Malawi

Door de wereldwijde Covid-19 pandemie is het reizen naar Malawi sinds voorjaar 2020 keer op keer uitgesteld. In plaats daarvan hebben we intensief gecommuniceerd via videoconferencing. Het is fijn deze mogelijkheden te hebben, echter het heeft ook zijn beperkingen. Het was daarom een verheugende ontwikkeling dat de grens van Malawi weer openging en we konden reizen zonder toestemming van het ministerie van Gezondheid. Overigens hadden we deze toestemming aangevraagd en verkregen, toen de grenzen plotseling opengingen voor alle reizigers.

Dat betekende niet dat de reis zonder (coronagerelateerde) zorgen was. Vooral vanuit Malawi was het lastig de verplichte test te doen en tijdig over de benodigde (digitale) papieren te beschikken. Het was spannend of we de testresultaten op tijd zouden krijgen en ingewikkeld om de juiste digitale handelingen te verrichten, mede door de beperkte beschikbaarheid van internet. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt en konden we niet alleen inreizen, maar ook weer tijdig uitreizen.

Het was een vreugde om de nieuwe Synod Council van onze zusterkerk, de Reformed Presbyterian Church (RPC) of Malawi, te ontmoeten. Veel leden waren ons al min of meer bekend, maar het was goed om in deze samenstelling te vergaderen. Het waren open gesprekken in een goede atmosfeer.

Ook de veldbezoeken waren goed en verhelderend. Helaas konden we geen gewas op het veld zien, omdat we nu niet in het groeiseizoen zitten. Maar de verhalen die we hoorden waren inspirerend, hoewel soms ook heel zorgelijk. Het was ook mooi om in deze ontmoetingen Gods Woord te delen. We mochten de deelnemers aan de projecten erop wijzen dat het geloof in Jezus Christus centraal staat, hoe groot de fysieke noden ook zijn.

Een aantal bijzondere waarnemingen, die ook aanleiding voor gesprek waren:

  • In de gemeente van Mayaka bleek dat, ondanks de armoedige omstandigheden van de hele gemeente, er toch aan diaconaal werk gedaan werd. Zo werd voor een oudere vrouw haar huis schoongemaakt en gezorgd voor zeep. Een mooie basis voor het werk van de nog aan te stellen diaconaal coördinator in Malawi, die zich gaat bezighouden met het stimuleren van de diaconale activiteiten in de gemeenten aldaar.
  • Ondanks de voedselhulp is er nog steeds veel honger onder de gemeenteleden. Toen we deze mensen in september ontmoetten, was er op verschillende plaatsen al honger. Naar verwachting vindt de voedseluitdeling pas in februari plaats. Bid voor deze mensen, waarvoor de noden zo hoog zijn!
  • Het project ter verbetering van de landbouw is in een aantal gebieden succesvol. We hadden een mooi gesprek met een groep in het Blantyre-district. Er zijn verbeterpunten, maar zoals het nu gaat levert de oogst al aanzienlijk meer op dan voorheen. De RPC ziet graag dat dit werk wordt uitgebreid en meer ten goede komt aan de leden van de RPC.

Tenslotte: wat een voorrecht dat we onze behoeftige broeders en zusters overzee in hun noden bij mogen staan. De dankbaarheid van hen ten opzichte van de gevers in Nederland is groot. Bovenal gaat hun en onze dank uit naar God. “Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.”

E.T. Draaijer
H. Smits
Beiden lid van de GDC

Groepsfoto met de Synod Council

Zakken mais in het magazijn

Gesprek in Blantyre district, zittende vrouwen

Diakenen in de kerk in Mayaka

  • © hersteld hervormde kerk 2023