• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en brochures

Handreikingen diaconieën m.b.t. coronacrisis

02 november 2020

Een handreiking voor diakenen in de huidige coronacrisis.

In de persconferenties aan het begin van de crisis zeiden toenmaligminister Bruins en premier Rutte tegen de Nederlandse bevolking: ‘Let een beetje op elkaar’. Met deze woorden riepen zij op tot een houding waartoe diakenen en christelijke gemeenten zich door God geroepen weten. Door alle eeuwen heen hebben ambtsdragers en christenen dit in praktijk gebracht, door juist in tijden van epidemieën om te zien naar zieken en kwetsbaren, door te wijzen op God, Die ziekte toeschikt, maar ook Zijn genade wil betonen.

Ook in de huidige coronacrisis is het de roeping van diaconieën en gemeenteleden om kwetsbare mensen binnen en buiten de gemeente bij te staan. Met het oog op hen doen wij als GDC hieronder een aantal handreikingen voor u als diakenen:

- Voor alles geldt: houd u aan de adviezen en richtlijnen van de RIVM en de overheid. Houd fysieke afstand van anderen en ga niet onnodig de huizen binnen, maar breng bijv. boodschappen tot aan de deur. Zie verder:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

- Zie ook de informatiepagina's van de HHK over de maatregelen ter voorkoming en bestrijding van het coronavirus.

Omzien naar elkaar binnen de gemeente
- Ouderen, zieken en andere gemeenteleden die eenzaam of kwetsbaar zijn, raken nu nog meer geïsoleerd en hebben daarom behoefte aan ons medeleven, hetzij via een kaart, de telefoon of via de sociale media.

- Zorg dat de ouderen ook de erediensten kunnen beluisteren. Niet iedere oudere heeft internet en niet iedereen weet hoe deze middelen werken.

- Als er dove of slechthorende gemeenteleden zijn, verdienen zij ook aandacht. Zij hebben bij de uitzendingen van de kerkdiensten beeld nodig. Dat kan op verschillende manieren, bijv. door een uitzending met een gebarentolk in beeld, het omzetten van de spraak van de uitzending naar tekst of door een beeldverbinding.

- Omzien naar elkaar is niet alleen een taak van diakenen, maar van de hele gemeente. Spoort u haar hiertoe aan. Roept u gemeenteleden ertoe op om vrijmoedig een beroep op hulp te doen.

- Hulp bieden kan spontaan gebeuren, maar soms is ook enige coördinatie nodig om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en om af te stemmen wie wat voor wie doet. Het mooiste is als u dit als diaconie in samenwerking met gemeenteleden kunt doen. Betrek daarom de gemeente, in het bijzonder vrijwilligersdiensten en JV’s, hierbij. Belangrijk is dat ouderen en zieken met zo weinig mogelijk verschillende personen contact hebben. Voor het organiseren van de hulpdienst kan een WhatsApp-groep opgezet worden.

Oog hebben voor kwetsbare situaties van gemeenteleden
- Er zijn niet alleen zorgvragers, maar ook zorgverleners, die in de professionele zorg werken of mantelzorger zijn. Ook zij hebben een luisterend oor, afleiding en ons gebed hard nodig.

- Bepaalde branches, zoals de horeca, de sierteeltsector en het transport, zijn nu kwetsbaar. Zeker als het om zzp’ers of flexwerkers gaat. Als diaken dient u alert hierop te zijn en met tact en inlevingsvermogen contact met gemeenteleden die in zo'n situatie verkeren, te leggen en te onderhouden. U kunt hen doorverwijzen naar de financiële regelingen van de overheid en de Corona calculator. Bij accute tekorten om in het levensonderhoud te voorzien zou u voor een korte periode kunnen bijspringen met bijvoorbeeld voedselbonnen of met een tijdelijke overbrugging van kosten.

- Graag wijzen wij op het werk van de RMU, een non-profitorganisatie die vanuit christelijke solidariteit juridische begeleiding in arbeid- en werkgerelateerde aangelegenheden aanbiedt. Om van deze ondersteuning gebruik te kunnen maken moet men lid zijn bij de RMU. Als gemeenteleden dit niet zelf kunnen betalen, bestaat de mogelijkheid dat een diaconie bij de RMU een diaconaal lidmaatschap afsluit. 

- Sommige ouders lopen inkomen mis, omdat ze niet op pad kunnen – wat voor hun beroep noodzakelijk is – maar thuis op hun kinderen moeten passen. Ook voor deze gemeenteleden dient u oog te hebben. Als beide ouders werkzaam zijn in de vitale beroepen kan voor tijdelijke opvang van kinderen een beroep gedaan worden op de gastopvang van Stichting De Vluchtheuvel.

- Hele dagen thuis zitten valt vooral niet mee als er kinderen zijn die lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn of andere beperkingen hebben en niet naar het kinderdagverblijf of speciaal onderwijs kunnen. U kunt hen helpen door telefonisch met hen mee te leven of door te regelen dat het betreffende kind op sommige dagen door anderen opgevangen wordt.

- In gezinnen waar al spanningen zijn, zullen die nu nog groter worden. Heb als diaken daar oog voor, ook voor de veiligheid van kinderen. Indien nodig kunt u over een onveilige situatie overleggen met de aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld van De Vluchtheuvel (zie boven. Voor langdurige opvang (pleegzorg) kunt u terecht bij de christelijke pleegzorgaanbieder Timon. Als u op zoek bent naar een reformatorisch pleeggezien kunt u contact opnemen met databasepleeggezinnen@stichtingdevluchtheuvel.nl.

Dienend aanwezig zijn in de samenleving
- De onrust in onze samenleving biedt ook mogelijkheden om als christelijke gemeente de liefde van Christus zichtbaar te maken. U kunt bijvoorbeeld in samenwerking met andere gemeenten, een diaconaal platform of een wijkteam een telefonische hulplijn opzetten. Mensen die hulp nodig hebben kunnen hierom daarvoor bellen, hun vraag wordt bij de gemeente(n) uitgezet en vervolgens door vrijwilligers opgepakt. Belangrijk bij het opzetten van initiatieven is om te kijken welke talenten er in de gemeente aanwezig zijn, met welke groep mensen u als gemeente gemakkelijk contact kunt leggen (bijv. ouderen) en om samen te werken met andere kerken of organisaties.

- Het ‘hamstergedrag’ in de supermarkt raakt ook de Voedselbanken. Kerken kunnen ter compensatie voedselpakketten inzamelen onder haar leden.

- Als u een nieuw initiatief start, is het belangrijk om dit te melden via https://nietalleen.nl/hulp-bieden. Via het tel.nr. 0800-1322 kunnen mensen hun hulpvraag neerleggen. Zij worden dan gekoppeld aan een plaatselijk initiatief. Kent u mensen die behoefte hebben aan hulp? Laat hen dit nummer bellen of bel voor hen.

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende handreiking te hebben gegeven. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u nog vragen hebt. Schroomt u niet om per e-mail contact met ons op te nemen; wij reageren dan zo spoedig mogelijk per mail of telefonisch.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022