• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Regiobijeenkomst classis Zuid-Oost

24 april 2017

Op 20 april 2017 organiseerde de plaatselijke zendingscommissie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Wijk bij Heusden een regiobijeenkomst waarvoor alle PZC’s uit de classis Zuid-Oost waren uitgenodigd.  

Het doel van de avond was om met elkaar de bezinning over de plaats van zending in de gemeenten op gang te brengen en ervaringen uit te wisselen.

Ds. W.M. Mulder, predikant in Wijk en Aalburg en lid van de commissie zending stond in een inleiding stil bij de vijf taken die de gemeente heeft als het gaat om het zendingswerk. Hij benadrukte dat zending een opdracht (Mattheüs 28) en een gebed (Johannes 17) van de Heere Zelf is. Binnen onze kerkorde is zending een taak voor de gemeenten, kerkenraden en classicale vergaderingen. Hierbij worden zij ondersteund door de landelijke zendingscommissie. Het zendingswerk behoort daarmee tot het hart van de gemeente die een ‘beweging naar binnen’ heeft, maar niet minder een ‘beweging naar buiten’ dient te hebben.

De Heilige Geest bewoog de gemeente van Antiochië om Paulus en Barnabas uit te zenden. De gemeente is in de eerste plaats dus een zendende gemeente. Ook dient de gemeente een biddende gemeente te zijn. De apostel Paulus roept op om biddende met hem te strijden.

Ds. Mulder noemde tevens de meelevende taak van de gemeente. Actief meeleven is van enorm belang voor zendingswerkers. Het bemoedigd hen in hun taak en roeping. De gemeente heeft verder de taak om de uitzending praktisch mogelijk te maken, in (financiële) ondersteuning. Ook dit zien we terug bij Paulus. Tenslotte heeft de gemeente ook de taak om ontvangende gemeente te zijn: het ontvangen van nieuwsbrieven en meeleven vanaf het zendingsveld, maar bovenal het ontvangen van de zegen die de Heere op het zendingswerk beloofd heeft: En ziet, Ik ben met ulieden…

Eén keer zal de Heere op Zijn opdracht tot zending terugkomen, en zullen we allemaal verantwoording af moeten leggen wat we met deze opdracht hebben gedaan.

De avond werd verder gevuld met gesprek, waarin diverse vragen gesteld konden worden aan ds. Mulder en dhr. Valkenburg. Ook werden ervaringen uitgewisseld en werd gesproken over mogelijke manieren om als PZC’s samen te werken aan de doelstelling: het op gang brengen van bewustwording rondom zending in de gemeenten.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: