• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Een steentje bijdragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk

08 mei 2017

In juni 2009 werd in de Hersteld Hervormde Gemeente van Rijssen een Plaatselijke Zendingscommissie (PZC) opgericht.

De reden voor de oprichting is de opdracht van de Heere Jezus om het evangelie uit te dragen. Deze opdracht gold niet alleen voor de discipelen, hij geldt voor alle gelovigen. Natuurlijk wordt niet iedereen evangelist of zendeling, maar het is wel goed om als gemeente dienstbaar te zijn aan het werk dat anderen namens de kerk verrichten. De taak die de PZC hierin heeft is het geven van bekendheid aan het zendingswerk. Zo worden leden van de gemeente zich ook bewust van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot het uitdragen van het evangelie.

In de PZC te Rijssen wordt op verschillende manieren gestalte gegeven aan deze opdracht. Er worden activiteiten georganiseerd om de bewustwording en betrokkenheid op het zendingswerk te vergroten. Denk hierbij aan zendingsavonden of –middagen voor de gemeente, catechisanten en jeugdclubs. Er worden ook activiteiten georganiseerd die – naast bewustwording – ook geld opleveren en de onderlinge verbondenheid in de gemeente vergroten.

Op veel verschillende manieren wordt er door de PZC geld ingezameld voor de zending. Zo hangen er bijvoorbeeld deurcollectebusjes in de kerk en wordt er op de catechisaties ook geld ingezameld.

De PZC probeert zo met elkaar de aan ons allen gegeven opdracht uit te voeren. Er wordt vergaderd in een prettige sfeer, de Bijbel gaat open en er wordt gevraagd om een zegen op het werk. De voorzitter leest een meditatief gedeelte uit een boekje op het zendingswerk en daarna wordt er ook altijd tijd genomen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Het belangrijkste in het werk van de PZC is de zegen van de Heere. Wij kunnen veel organiseren, maar als de Heere het werk niet zegent zal het vruchteloos blijven. Daarom mogen en moeten we ook bidden om de zegen van de Heere op het werk dat Hij Zelf bevolen heeft te doen.

De PZC hoopt en bidt dat zij door hun activiteiten een steentje bij mag dragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Zo ligt er voor ons allemaal die opdracht. Wat doen wij ermee? Is er binnen uw gemeente nog geen zendingscommissie en weet u niet hoe u kunt beginnen? Of is deze commissie er wel maar ligt het werk zo goed als stil? Neem dan contact op met andere PZC’s of met het Bureau Zending. Zij kunnen u handreikingen bieden bij het opzetten of het opnieuw laten opbloeien van uw PZC.

Contactgegevens Bureau Zending:
Bureau Zending Hersteld Hervormde Kerk
Vendelier 51-D
3905 PC Veenendaal
Tel. (0318) 50 55 41
E-mail: info@zhhk.nl

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: