• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Gemeenten

Najaarszendingscollecte - D.V. 5 november 2017

Dit najaar is het 500 jaar geleden dat in Wittenberg de bekende 95 stellingen van Luther aan de kerkdeur werden bevestigd en ook is het 500 jaar geleden dat in Europa de reformatie begon. De terugkeer naar het Woord van God moest natuurlijk niet stoppen bij de Europese grenzen. In de eeuwen erna zijn vanuit de protestantse kerken vele zendelingen de wereld door getrokken. Ook in Suriname kwamen eeuwen geleden al zendelingen. Zo’n 300 jaar geleden werd het Evangelie al aan de indianen en aan de Afrikaanse slaven verkondigd. Dat viel vaak niet mee – er was veel tegenstand -, maar toch ontstonden er kleine gemeentes, kwamen mensen tot geloof in de Heere Jezus Christus, werden zij in de Naam van de Drieenige God gedoopt. Die zegen gaf God niet alleen destijds op het zendingswerk, ook nu wordt die ervaren. Dominee Meuleman zegt: ‘We mogen merken dat de Heere ook de kerkdiensten wil zegenen. Ach, nog steeds zijn er mensen die erg onregelmatig komen. Toch zien we dat er meer trouw komt in de kerkgang en dat er ook wat nieuwe mensen bij komen.’ Wat heerlijk om te weten dat God Zijn Kerk steeds uitbreidt, dat Hij nog steeds mensen aan Zijn voeten brengt.

Uw steun
Wilt u het werk in Suriname ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de najaarszendingscollecte op D.V. 5 november 2017. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk in Suriname en Malawi.

 • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: