vrouwenbond

Meer over Diversen

Toerustingsdagen 2015: Ridderkerk en Elspeet

Verslag van de Toerustingsdagen van de HHV, gehouden op dinsdag 17 november 2015 in de Sionskerk te Ridderkerk en op 26 november in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Elspeet Het thema van deze dagen is: De christenvrouw in deze tijd N. Joppe-de Waard In Ridderkerk heeft mw. A. Rijken-Ubak de leiding en in Elspeet mw. N. Schalkoort-Zijderveld. De spreker op deze beide dagen is ds. P. den Ouden uit Katwijk aan Zee.

 

Deze dag beginnen we met het zingen van Psalm 146 de verzen 1 en 3 waarna alle aanwezigen hartelijk welkom worden geheten. Uit de Bijbel wordt 1 Petrus 1:13-25 gelezen waarna ds. Den Ouden voorgaat in gebed. Daarna zingen we van Psalm 27 het 7e vers. Dan krijgt ds. Den Ouden het woord om zijn referaat te houden: De christenvrouw in deze tijd. Het begint bij het innerlijk, het hart. Maar er moet tegelijkertijd een lijn lopen naar de praktijk. Daarbij wordt het Bijbelse woord eenvoud gebruikt. Eenvoud heeft te maken met de binnenkant en de buitenkant van ons leven. Onze ziel en de alledaagse levenspraktijk. Wat bedoelt de Bijbel met eenvoud? Het woord komen we vooral in de brieven van Paulus tegen. Het heeft te maken met onverdeeldheid, oprechtheid, eerlijk, heelheid, onvermengd, puur, zuiver, goed. Geen bijbedoeling. Eenvoud zou je dan bijna mogen vertalen met: enkelvoud. Enkelvoud staat dan tegenover dubbelhartig, onoprecht, verdeeld, verborgen en onzuivere bijbedoelingen. Eenvoudigheid is dan: De gehoorzaamheid die voortkomt uit een eenvoudig hart met een eenvoudig doel. Eén doel: om God te gehoorzamen en te verheerlijken. Alles in ons leven moet gericht zijn op Zijn eer. Dat is de grote eenvoudigheid. Zonde is: af te wijken van de eenvoudige toewijding aan Christus. Als de zonde in ons leven komt raken we de eenvoudigheid kwijt, dan komt er iets dubbelhartigs in ons leven. Eenvoudigheid bewaart ons er voor om twee heren te dienen. We hebben maar één hart en dat kunnen we maar één keer weggeven. Zo komen we bij de evangelische eenvoudigheid. Geen wettische die we met eigen krachten proberen te bereiken. Maar een evangelische eenvoudigheid als geschonken genade. Een leven dat gericht is op Christus en Zijn algenoegzaamheid. Volgens John Newton blijkt de evangelische eenvoudigheid uit twee afgeleide vormen: een eenvoudigheid in het doel van ons leven en een eenvoudigheid in afhankelijkheid. De eenvoudigheid in het doel van ons leven Wij zijn geschapen door God en we zijn geschapen voor God en we vinden het doel van ons leven als Hij het in ons leven voor het zeggen heeft. We zijn ook door Hem verlost van de zonden. Christus heeft de prijs betaald. Daarom kunnen we geen andere heren dienen. We kunnen niet God dienen en het geld. God en de luxe. God en onze kledingkast, en onze meubels en wat er verder nog voor andere heren zijn. Eenvoudigheid in doel. Geen meerdere doelen. Newton schrijft: wereldgelijkvormigheid is de ondergang van veel christenen vandaag. We kunnen niet God dienen en het geld. Dan raken we de eenvoudigheid kwijt, dan worden we dubbelhartig. De evangelische eenvoudigheid sterft als we meerdere oogmerken hebben. Christus is in die eenvoudigheid in doel ons voorbeeld. Hij was eenvoudig in Zijn gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Heel Zijn leven was op één ding gericht: om de wil van Zijn Vader te doen. Eenvoud in afhankelijkheid Dat wil zeggen: steunend op de genade en trouw van God. Want eenvoudig leven met God en tot eer van God is alleen mogelijk als de Heere ons van ogenblik tot ogenblik bijstaat en ons ondersteunt. Ongeloof is eigenlijk een gebrek aan eenvoudigheid. Als we de eenvoudigheid in afhankelijkheid kwijtraken, betekent dat dat we naast God ook nog bij anderen steun en hulp zoeken. En dat zorgt voor veel strijd en nood. Het eenvoudig leven is een afhankelijk leven. Het is geworteld in de diepe overtuiging dat Christus onze grootste vreugde en ons enig vertrouwen is. Christenvrouw in deze tijd We moeten terug naar de eenvoudigheid die in Christus is. Als iets voor een christenvrouw (en niet minder voor christenmannen) in deze tijd actueel is, dan is het wel de waarschuwing van Paulus in 2 Korinthe 11:3 Doch ik vrees dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Wij zijn geen mensen meer van eenvoud maar van veelvoud. We willen de Heere volgen maar tegelijkertijd onze eigen agenda. We willen de hemel hebben maar op aarde niets missen, reformatorisch zijn maar tegelijkertijd net zo materialistisch leven als de wereld om ons heen. Het materialisme komt openbaar in onze gehechtheid aan het hier en nu. Aan de mate waarin wij distantie voelen, of juist niet, tot de wereld die ons omringt. We willen wel de Heere volgen, maar het moet ons geen offer kosten. We houden teveel rekening met dit leven en te weinig met de eeuwigheid. We zijn de Bijbelse eenvoud kwijtgeraakt. Martha was iemand van veel dingen maar Maria was iemand van één ding. Zij nam de tijd om aan de voeten van Jezus te zitten. Maar Martha had geen rust. Ze deed geen verkeerde dingen, maar teveel dingen. Ze was niet eenvoudig. En dat is herkenbaar. We zijn mensen van veel dingen geworden en daardoor raken we geestelijk uitgeput. Als we al te weinig tijd voor onze ziel en voor ons huwelijk hebben, hebben we ook geen tijd om werkelijk ernst te maken met de opvoeding. Veel mensen maken de fout door te zeggen: ik probeer bij al mijn taken tijd vrij te maken voor de opvoeding. Goed bedoeld, maar dat is een vergissing. Opvoeden is niet tijd vrij maken maar er gewoon zijn, 7 x 24 uur. Opvoeden is niet alleen veel doen maar misschien nog wel meer: voorleven. Kinderen godsvreze voorleven. Als je ernst wilt maken met de verborgen omgang met God en ernst wilt maken met de opvoeding, dan kom je eigenlijk altijd al tijd tekort. Als je dan nog veel meer daaromheen bij wil doen, gaat het ten koste van de eerste roeping. Het Woord is er heel duidelijk over dat de Bijbelse plaats van de vrouw in het gezin is. Er zijn wel uitzonderingssituaties als iemand niet tot een huwelijk komt of als een huwelijk kinderloos blijft. Wat is de roeping van de christenvrouw? Trouw en gehoorzaam zijn aan de plaats waar de Heere haar geroepen heeft. Dit heeft ook te maken met een ander onderwerp, gezinsvorming. Ook daar liggen heel veel moeilijke vragen. Het kleiner worden van onze gezinnen en de werkende vrouw hebben alles met elkaar te maken. Genesis 1 : 27 en 28: En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde. Deze tekst is geen keuzemogelijkheid, maar de wil van God. Nu durven reformatorische christenen over dit woord flauwe grapjes te maken. Wat doen wij met dit Woord van God? Waar laten wij ons bij gezinsvorming door leiden? Door egoïsme? Door de tijdgeest? We zijn veel meer door de tijdgeest beïnvloed dan we zelf in de gaten hebben. Dan komen we terug bij de Bijbelse eenvoud. De Heere heeft nergens gezegd dat het volgen van Hem niks kost. Het volgen van Hem kost wat. Hij heeft nergens beloofd dat we Hem kunnen volgen met mooie huizen, mooie kleren en vakanties. Hebben we daar de eenvoud van het Evangelie voor opgeofferd? We moeten weer prioriteiten leren stellen en ons niet door de wereld om ons heen van de wijs laten brengen. Het leven van Zijn kerk is niet anders dan kruis dragen en schande verachten. Ook als het gaat over de plaats en de roeping van de vrouw. Laten we doen als Christus. Hij keek verder: Hij zag op de eeuwige vreugde die Hem wachtte. Dat gaf Hem moed en kracht om te volharden tot het einde. Na dit heldere referaat zingen we Psalm 119 de verzen 10 en 27. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor de onkosten. In Ridderkerk is de opbrengst van de collecte € 656,61 en in Elspeet € 560,00. Na enkele mededelingen sluit ds. Den Ouden de morgen af met gebed en vraagt een zegen voor de maaltijd. Tijdens de pauze is er heerlijke soep en kunnen diverse artikelen worden gekocht. De middagbijeenkomst begint met het zingen van Psalm 66 het 5e vers. Uit de Bijbel lezen we Hebree?n 11:8-16. Ds. Den Ouden opent de middagbijeenkomst met gebed. In Ridderkerk leest mw. A. v.d. Mey uit Katwijk aan Zee een gedicht voor over Maria en Martha; in Elspeet doet mw. J. Beeke-Groenendijk uit Epe dit over voorbeeld zijn. Ds. Den Ouden heeft vier vragen opgesteld. Deze worden in groepen besproken. Als iedereen weer in de kerk zit, zingen we Psalm 26 de verzen 2 en 3. Dan volgt de plenaire bespreking van de vragen. Na een dankwoord richting de predikant voor zijn leerzame bijdrage op deze beide dagen zingen we van Psalm 89 het 8e vers. Ds. Den Ouden sluit deze dag af met dankgebed.

 

P. Joppe-de Waard

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: