Verslag synodevergadering

19 maart 2018

Persbericht naar aanleiding van de vergadering van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk, gehouden op vrijdag 16 maart te Veenendaal.

Op vrijdag 16 maart vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in het kerkelijk bureau te Veenendaal. Zij bezon zich in het bijzonder op de opleiding, het jeugdwerk, het project ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’, het ‘Kerkblad’ en de kerkorde. De vergadering werd afgesloten met een lezing van ds. K. ten Klooster, getiteld ‘Om de grondslag van de kerk’.

De vergadering werd geopend door de preses, ds. R. P. van Rooijen (Oosterwolde). Hij mediteerde over Lukas 19:28-44, Jezus’ koninklijke intocht in Jeruzalem. Als Koning gebiedt Hij Zijn discipelen een veulen te halen waar nog nooit iemand op gezeten heeft. Als Koning rijdt Hij de stad van de grote Koning binnen. Het volk brengt Hem daarop koninklijke hulde, zonder dat het beseft wat het doet, want enkele dagen later zal het uitroepen: ‘Kruist Hem’. Dat doet Jezus diep bewogen uitroepen: ‘Och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient’. De vraag werd aan het hart gelegd of ook wij van heler harte voor deze Koning zijn ingewonnen.

Verkiezing breed moderamen
De synode zag zich in deze eerste vergadering van het nieuwe jaar allereerst tot taak gesteld om een nieuw breed moderamen te verkiezen. De huidige scriba, ds. L. W. Ch. Ruijgrok (Poortvliet), werd voor een nieuwe periode van twee jaar in deze functie herkozen. Ds. H. Lassche (Rijssen) werd gekozen tot eerste assessor. Hij volgt ds. D. Heemskerk (Ouderkerk a/d IJssel) op. Deze was vanwege zijn ophanden zijnde emeritaat niet meer in deze functie herkiesbaar. Tot overige leden van het breed moderamen verkoos de synode de ouderlingen P. C. Kerkhoff (Nieuwaal), P. D. Knöps (Nieuwe Tonge) en H. Staal (Woudenberg) en diaken E. T. Draaijer (Kesteren). De laatstgenoemde is opvolger van oud-diaken W. van Rhee (Putten). Naast deze benoemingen deed de synode nog een groot aantal andere (her)benoemingen voor de diverse commissies die er in de kerk zijn.

Opleiding
Vanuit de commissie opleiding en vorming lag een voorstel ter tafel om het docentschap van dr. P. de Vries (Boven-Hardinxveld) uit te breiden tot 0,75 fte. Zowel vanuit de commissie als vanuit de studentenraad is de behoefte naar voren gekomen om binnen het reguliere programma aan de VU meer tijd in te ruimen voor het vak exegese Oude Testament/Nieuwe Testament. De synode kon zich van harte vinden in deze wens. Vanuit de extra gelden die met ingang van dit nieuwe jaar voor de opleiding beschikbaar zijn, kan een en ander goed gefinancierd worden. Ds. D. J. Diepenbroek (Hasselt-Rouveen-Zwolle e.o.) gaf namens de commissie aan dat men op korte termijn wil besluiten hoe een en ander het best in het reguliere programma ingepast kan worden. De uitbreiding van de benoeming van dr. De Vries zal per 1 juli a.s. ingaan.

Jeugdwerk
Ds. J. A. Kloosterman (Lunteren) presenteerde namens de commissie jeugdwerk de beleidsvisie van de HHJO voor 2018-2021, ‘Water dragen vanuit de Bron’. Gaat het om de taak van de HHJO dan kunnen twee hoofdlijnen onderscheiden worden. De HHJO wil zowel dienstbaar zijn aan het heil en de zaligheid van jongeren, ‘zodat zij Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Zaligmaker en Hem verheerlijken’, alsook praktische ondersteuning bieden en ‘zowel jongeren als leidinggevenden, ambtsdragers en ouders vormen door middel van toerusting, ontmoeting et cetera’.

Naast toerustingsdagen bestemd voor onderscheiden doelgroepen en het uitgeven van catechese- en Bijbelstudiemateriaal wil de HHJO de komende jaren investeren in het bereiken van jongeren via de beschikbare sociale media en digitale informatiekanalen. Ook bezint zij zich op het inrichten van een digitaal platform voor leidinggevenden.

Steeds meer gemeenten zijn ook actief in kinderevangelisatie. Vaak is er een nauwe band tussen dit kinderevangelisatiewerk en het clubwerk. Er is overleg gaande tussen de HHJO en de commissie evangelisatie hoe een en ander goed op elkaar afgestemd kan worden, ook als het gaat om materiaalontwikkeling en toerusting. De synode aanvaardde de beleidsvisie. Graag zag ze een aantal toelichtende woorden van ds. Kloosterman ook in dit visiestuk opgenomen. Hij zegde toe dat de commissie dit zal meenemen.

Project ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’
Eind 2014 is door het Platform Jeugdhulpverlening aan de ‘Schuilplaats’, ‘De Vluchtheuvel’ en het ‘Ds. Kerstencentrum’ de opdracht gegeven tot uitvoering van het project ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’. Bij elk van deze organisaties is er een zogenoemde ‘aandachtsfunctionaris’ aangewezen die advies kan geven bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De aandachtsfunctionarissen zijn er voor hulpvragers, familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden en jeugdwerkers. Aan dit project droeg vanuit de Hersteld Hervormde Kerk de generale diaconale commissie financieel bij. Eind 2017 liep de eerste projectperiode af en vond een evaluatie plaats. Bij monde van diaken E. T. Draaijer maakte de generale diaconale commissie duidelijk dat dit project duidelijk in een behoefte voorziet. De synode aanvaardde het voorstel om dit project opnieuw voor een periode van twee jaar te steunen.

Het Kerkblad
Het jaarverslag van het ‘Kerkblad’ over de periode augustus 2016 t/m juli 2017 werd gepresenteerd door de secretaris van de redactie, dhr. H. Vos. Hij gaf aan dat voor het grondvlak niet altijd het verschil duidelijk is tussen het ‘Kerkblad’ en de gratis kwartaaluitgave ‘Zicht op de kerk’, waarin de diverse commissies van de kerk hun werkzaamheden presenteren. De redactie vraagt zich daarom af of er geen mogelijkheden zijn ‘tot een vorm van samengaan met Zicht op de kerk’. Hiervoor bleek ter synode brede steun. Daarbij is het van belang om het onderhoudende van ‘Zicht op de kerk’ te combineren met de meer bezinnende artikelen die in het ‘Kerkblad’ een plaats hebben.

Kerkorde
De synode stelde ordinantie 4 in tweede lezing vast. Daarbij koos zij ervoor om vast te houden aan de oude naam van dit artikel ‘Van het apostolaat der kerk’.

Lezing
Gezien de wat minder gevulde agenda was ds. K. ten Klooster (Ridderkerk) gevraagd om een bezinnende lezing te verzorgen over het thema ‘Om de grondslag van de kerk’. Vanuit de historie trok hij lijnen naar de breuk in 2004. Van daaruit stond hij stil bij onze roeping in het heden. Ondanks alle verwarring en verdeeldheid op het erf van de kerk is van God uit gezien de kerk één. Hij vergadert Zijn gemeente ‘in eenheid van het ware geloof’. Pluraliteit is daarom in strijd met het wezen van de kerk. Hij riep de synode op om staande op het fundament van de Kerk der eeuwen zich niet te isoleren maar in de gebrokenheid van het kerkelijke leven vrijmoedig getuigenis te geven van het ons toevertrouwde pand en op de Heere alleen haar hoop te stellen. Het ligt in de bedoeling dat een uitgebreidere versie van zijn lezing in brochurevorm ter beschikking van de kerk wordt gesteld.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit