Verslag synodevergadering

27 november 2017

Persbericht naar aanleiding van de vergadering van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk, gehouden op vrijdag 24 november 2017 te Veenendaal.

De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk vergaderde op vrijdag 24 november in het kerkelijk bureau te Veenendaal. In deze najaarsvergadering presenteerden de diverse organen van bijstand hun jaarplannen en begrotingen. De avondvergadering stond in het teken van de bezinning op een visiedocument aangereikt door de commissie Israël met daarin een aantal bijbelse noties rond het oude bondsvolk.

De vergadering werd geopend door de preses, ds. R.P. van Rooijen (Oosterwolde). Vanuit Lukas 1:39-56 trok hij enkele lijnen richting advent, de tijd van verwachten en uitzien. Dat heeft een persoonlijke spits. De vraag mag gesteld: Is dat uitzien en verwachten er ook bij ons? ‘Uw komst is het die ons heil volmaakt’, zegt de psalmdichter. Met een verwijzing naar het te behandelen visiedocument over Israël wees hij erop dat op grond van de komst van Gods Zoon in het vlees er ook verwachting mag zijn voor Israël. ‘Hij heeft Israël, Zijn knecht, opgenomen opdat Hij gedachtig ware aan de barmhartigheid’.

Jaarplannen en begrotingen
Commissie jeugdwerk
Namens de commissie jeugdwerk deelde ds. J.A. Kloosterman (Lunteren) mee dat er kerkbrede belangstelling is voor de nieuwe catechesemethode ‘Leer mij…’. Het ligt in de bedoeling dat in de zomer van 2018 drie nieuwe deeltjes zullen verschijnen voor de leeftijdscategorie 12-14 jaar en 15-17 jaar. Ook wordt gewerkt aan digitale ondersteuning van de catecheten als supplement bij de methode die ontwikkeld wordt.
De commissie is zich ervan bewust dat de jongeren van nu leven in een open wereld waarin veel op hen afkomt. De HHJO zoekt daarom naar manieren om verbinding met hen te leggen, zowel online als offline. In 2018 zal er extra aandacht besteed worden aan online presentie van de HHJO en digitale ondersteuning van leidinggevenden om mede via deze middelen zowel leidinggevenden als jongeren toe te rusten vanuit Gods Woord.

Commissie opleiding en vorming
De voorzitter van de commissie opleiding en vorming, ds. P. den Ouden (Katwijk aan Zee) kon de vergadering de verheugende mededeling doen dat vanuit de gelden die de overheid aan de VU beschikbaar stelt, het hersteld hervormd seminarie een fors hogere financiële bijdrage zal ontvangen.
Met de gelden die op deze wijze beschikbaar komen, kan extra worden geïnvesteerd in de taakomvang van de docenten en in bij voorbeeld extra nascholing. Met het oog op dit laatste kwam vanuit de synode de vraag aan de orde of een vorm van ‘permante educatie’ voor predikanten niet van groot belang is. Meerdere afgevaardigden onderstreepten het belang van deze zaak. Ds. Den Ouden zegde toe dit binnen de commissie te bespreken en zo mogelijk met voorstellen te komen.   
Bij de bespreking van het jaarverslag van het ‘Hersteld Hervormd Seminarie’ onderstreepte dr. P.C. Hoek als studiecoördinator van het seminarie eveneens het belang van voortgaande studie. Wil het seminarie in de toekomst zijn plaats aan de VU en in het midden van de kerk kunnen behouden, is het van belang dat er in de kerk ook wetenschappelijk geschoolde krachten zijn die te zijner tijd de plaats van de huidige docenten kunnen innemen.  

Commissie zending
Ds. J.C. den Ouden (Opheusden) lichtte het jaarplan 2018 van de commissie zending toe. Dankzij hogere collecteopbrengsten, het snijden in uitgaven en extra inkomsten uit legaten staan de financiën voor de zending er een stuk rooskleuriger voor dan enkele jaren geleden. Als voorzitter van deze commissie sprak hij daar zijn dankbaarheid over uit. Daarnaast lichtte hij beknopt het werk toe dat in Malawi en Suriname door de zendingswerkers wordt verricht.
Hij deelde mee dat de commissie zending van mening blijft dat er weliswaar toegewerkt moet worden naar een zekere zelfstandigheid van de Reformed Presbyterian Church in Malawi, maar dat dit met de grootste voorzichtigheid moet gebeuren. Een strak tijdschema is daarvoor niet aan te geven. Malawi is een van de armste landen van de wereld. Daarom zal de inbreng vanuit de ZHHK nog lange tijd nodig blijven, terwijl de RPC ook financieel blijvende ondersteuning nodig zal hebben, meer dan in eerdere beleidsnotities is aangegeven.

Commissie evangelisatie
De commissie evangelisatie ziet een toenemende vraag naar kinderevangelisatiemateriaal. Ds. A.A.F. van den Weg (Abbenbroek), voorzitter van deze commissie, lichtte toe welke initiatieven momenteel lopen om daarin te kunnen voorzien. De commissie is dankbaar dat in steeds meer gemeenten het evangelisatiewerk een duidelijke plaats krijgt. Vanuit de vergadering werd gewezen op het grote belang van materiaal voor het werken onder moslims. De commissie zal daar aandacht aan geven.

Generale diaconale commissie
Het werk van de generale diaconale commissie werd toegelicht door ds. J. Joppe (Oud-Beijerland). De commissie is verantwoordelijk voor zowel binnenlands als buitenlands diaconaat en heeft daartoe contacten met tal van organisaties. In samenwerking met stichting De Vluchtheuvel heeft zij dit jaar gastopvang opgezet. Daarbij is De Vluchtheuvel verantwoordelijk voor de begeleiding van een plaatsing en toetst zij vooraf of gastopvang passend voor een gezin is. Hij meldde dat sinds de start in februari van dit jaar zich inmiddels 28 gezinnen hiervoor hebben aangemeld. Om te kunnen voldoen aan de vraag naar gastopvang hoopt hij dat in 2018 het bestand aan gastgezinnen verder zal kunnen worden uitgebreid. Hiervoor zal de GDC ook aandacht vragen binnen de gemeenten.

Hij heeft onlangs op verzoek van uitgeverij Den Hertog een korte toelichting geschreven op het formulier tot bevestiging van ouderlingen en diakenen. De titel van deze uitgave luidt ‘In uw dienst getrouw’. Aan het eind van de middagvergadering reikte hij een exemplaar daarvan uit aan ds. Van Rooijen als preses van de synode, aan ouderling H. Staal (Woudenberg), diaken E.T. Draaijer (Kesteren) en dr. P.C. Hoek als docent praktische theologie van het hersteld hervormd seminarie. Er treedt begin volgend jaar een nieuwe lichting ambtsdragers aan. Hij sprak de wens uit dat deze toelichting dienstbaar zou zijn aan een geestelijke wijze van dienen in gemeente en kerk.    

Generale financiën
De begroting van de st. Predikantspensioenen en Predikantstraktementen, alsook die van het kerkelijk bureau werden toegelicht door de directeur van het kerkelijk bureau, dhr. J. ten Klooster. Hij deelde mee dat de commissie toezicht en financiën zich momenteel bezint op een herziening van het omslagstelsel zodat de lasten voor het geheel van het kerkelijke leven meer naar evenredigheid verdeeld kunnen worden. Mogelijk zullen voorstellen hiertoe in de loop van 2018 worden gepresenteerd. Genoemde commissie bezint zich ook op de vraag hoe kleine gemeenten op een gezonde wijze financieel ondersteund kunnen worden.

Israël
De avondvergadering was geheel gewijd aan de bespreking van een visiedocument van de commissie Israël, getiteld ‘Tot een getuigenis’. Ds. R. van de Kamp (Putten) lichtte dit visiedocument toe en haalde er enkele kernen uit. Voor de commissie zijn er twee basisprincipes belangrijk. Het eerste is ‘de overtuiging dat er voor Jood en heiden geen behoud is zonder geloof in Jezus Christus’. Het tweede is ‘de overtuiging dat het verbond van God met Israël niet verbroken is’. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen vanuit de synode zal de commissie genoemd visiedocument verder bewerken, alsook een aantal kernen benoemen waar de synode nader over kan besluiten. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit