Verslag synodevergadering

20 maart 2017

De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk vergaderde op vrijdag 17 maart in het kerkelijk bureau te Veenendaal.

Voorheen werd vergaderd in conferentieoord ‘Mennorode’, te Elspeet. Dankzij de uitbreiding van de vergaderruimten van het kerkelijk bureau kon ditmaal voor het eerst in Veenendaal worden vergaderd.De vergadering werd geopend door de oudste van de dienstdoende predikanten, ds. D. Heemskerk (Ouderkerk aan den IJssel). Hij mediteerde over Matthéüs 26:31-34. In dit gedeelte kondigt de Heere Jezus aan dat Zijn discipelen Hem allen ontrouw zullen worden, in het bijzonder Petrus, maar dat Hij Zelf trouw zal blijven tot het einde. In het persoonlijke, alsook in het ambtelijke en kerkelijke leven liggen de dingen nooit vast in ons maar alleen in Hem. Dat is diep verootmoedigend en rijk vertroostend. Hij is voor al de Zijnen de Grond van hun rechtvaardiging, de Bron van hun heiliging en de zekerheid van hun verheerlijking.  

Verkiezing breed moderamen
De synode zag zich allereerst tot taak gesteld om een nieuw breed moderamen te verkiezen. De vorige preses, ds. L.W.Ch. Ruijgrok (Poortvliet) was aftredend en naar de orde der kerk niet meer als zodanig verkiesbaar. Tot nieuwe preses werd ds. R.P. van Rooijen (Oosterwolde) verkozen die sinds 2016 scriba was. Ds. Ruijgrok werd verkozen tot nieuwe scriba, een taak die hij ook van 2005 -2011 vervulde. De overige leden van het breed moderamen werden herkozen. In de vacature van oud-ouderling B.J. van der Vlies werd oud. P.D. Knöps uit Nieuwe-Tonge gekozen. Naast deze benoemingen deed de synode nog een aantal andere (her)benoemingen voor diverse commissies.

Interkerkelijke contacten
De commissie interkerkelijke contacten deelde mee dat aan de (Oud) Gereformeerde Gemeenten in Nederland de vraag voorgelegd is om een kennismakingsgesprek aan te gaan. Beide deputaatschappen hebben hier afzonderlijk op gereageerd.

Het Deputaatschap Algemene kerkelijke zaken van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland waardeert de contacten met vertegenwoordigers van de Hersteld Hervormde Kerk. Zij onderschrijven dat er op een aantal terreinen een voldoende mate van herkenning is. Anderzijds geeft de breedte van de Hersteld Hervormde Kerk hun reden tot zorg. Een en ander tegen elkaar afwegende, zien de deputaten op dit moment onvoldoende meerwaarde in een gesprek. Zij willen het houden bij de informele (ambtelijke) contacten. De deputaten art. 48/49 DKO van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland hebben overwogen dat op allerlei terreinen constructief wordt samengewerkt. Zij denken hierbij aan De Oase, stichting Adullam, het Platform Jeugdhulpverlening en het Woerdens Beraad. In de praktijk weten de kerken elkaar te vinden om zo nodig gezamenlijk op te treden. Hiervoor bestaat waardering. Het laat onverlet dat de deputaten van oordeel zijn dat het interkerkelijk contact van meer algemene aard geen specifieke meerwaarde heeft. Om deze reden wil men dan ook afzien van een dergelijk gesprek.

Later dit jaar zal een en ander ter synode terugkomen in het jaarverslag van de commissie interkerkelijke contacten. Nu werd alleen de vraag gesteld of er nog iets te merken is van een ‘Ledeboeriaans heimwee’?

Samenwerkingsverband ‘De Vluchtheuvel’ en GDC - gastopvang
Met ingang van 1 februari 2017 is vanuit de generale diaconale commissie (GDC) van de Hersteld Hervormde Kerk met ‘De Vluchtheuvel’ een samenwerkingsverband aangegaan voor gastopvang voor kinderen en jongeren. Jongeren en vaak ook ouders hebben soms een time-out nodig, maar pleegzorg is veelal een stap te ver. Vaak is laagdrempelige en tijdelijke opvang al voldoende. Om ouders te ontlasten en voor een kind of jongere een rustperiode te creëren, is de GDC daarom in samenwerking met De Vluchtheuvel met gastopvang gestart. De GDC hecht er belang aan dat kinderen en jongeren opgevangen worden in een christelijk gezin. Dit is ook een reden waarom de GDC voor samenwerking met De Vluchtheuvel heeft gekozen. Daarnaast ziet de GDC de noodzaak voor professionele begeleiding, wanneer het opvang voor langere tijd betreft.

De Vluchtheuvel heeft ruime ervaring in gastopvang en verzorgt al langere tijd gastopvang voor kinderen en jongeren uit de Gereformeerde Gemeenten. Bij gastopvang gaat het om een time-out waarbij een kind of jongere voor een periode van maximaal drie maanden bij een ander gezin verblijft, in de nabije omgeving van de eigen woonplaats. Het is de bedoeling dat een kind of jongere na de gastopvangperiode weer teruggaat naar huis. De Vluchtheuvel wordt verantwoordelijk voor begeleiding van een plaatsing en toetst vooraf of gastopvang passend is.

​Nieuwsbrief
Vanuit het kerkelijk bureau werd meegedeeld dat sinds kort tweewekelijks een digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven, waarin berichten vanuit de kerk, de commissies en werkgroepen worden opgenomen. Aanmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk via de website. De nieuwsbrief wordt toegezonden naar kerkenraden, voorgangers, diaconieën, zendings- en evangelisatiecommissies en contactpersonen van het plaatselijk jeugdwerk.

Benoeming nieuwe directeur
De generale synode benoemde dhr. J. ten Klooster, Putten, tot parttime directeur van het kerkelijk bureau in Veenendaal. Hij volgt dhr. B. Noteboom op. Hij heeft brede kerkelijke ervaring, alsook de nodige ervaring in het aansturen van organisaties zowel op managements- als op financieel terrein. Hij was onder meer lid van de generale diaconale commissie van de Hersteld Hervormde Kerk, scriba van de Hersteld hervormde Gemeente te Putten en voorzitter van de diaconie van deze gemeente. Hij is sinds 2009 directeur van de stichting ‘In de Rechte Straat’ en sinds 2014 ook van stichting ‘Bible League Nederland’. In verband met zijn benoeming zal hij zijn werkzaamheden voor Bible League beëindigen. De precieze datum van zijn indiensttreding is nog niet vastgesteld. Dit zal in ieder geval vóór 1 juni van dit jaar zijn.

Kerkblad
De eindredacteur van het ‘Kerkblad’, dr. P.C. Hoek (Sommelsdijk) presenteerde het jaarverslag 2015-2016 van de redactie. De redactie heeft nieuwe initiatieven ontplooid om de leesbaarheid van het blad te vergroten. Zo wordt in de nieuwe jaargang extra aandacht gegeven aan de vele vragen die zich voordoen rond de opvoeding, terwijl in het kader van ‘500 Jaar Reformatie’ een serie is gestart waarbij in elk nummer aandacht wordt gegeven aan dit thema. Hij deelde mee dat de redactie een bezinning is gestart rond de vragen hoe het ‘Kerkblad’ op een verantwoorde wijze binnen de sociale media een plaats kan krijgen. Meerdere synodeleden beklemtoonden het belang hiervan omdat via deze media met name jongeren bereikt kunnen worden.

Invulling ambt van predikant
Aan het slot van de middagvergadering hield dr. P.C. Hoek in zijn hoedanigheid van docent praktische theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie een lezing met het oog op de vragen die zich aandienen rond de invulling van het ambt van predikant. Hij deed dit onder de titel ‘Als één die dient’. Gezag, ook het ambtelijke, is niet meer vanzelfsprekend. Gezag wordt alleen verkregen vanuit een dienend geestelijk leiderschap dat verricht wordt in trouw en gehoorzaamheid aan de Meester. Deze hield Zijn discipelen voor: ‘Ik ben in het midden van u als Eén Die dient’. Zulk een dienen bestaat niet alleen uit empathie, maar kan ook confronterend zijn omdat voor de schapen alleen dan zegen is te wachten als zij gaan in het spoor van de Herder. Een samenvatting van zijn lezing zal in het ‘Kerkblad’ worden gepubliceerd.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit