Persbericht generale synode

19 juni 2017

Persbericht naar aanleiding van de vergadering van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk, gehouden op vrijdag 16 juni 2017 te Veenendaal.

De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk vergaderde op vrijdag 17 juni in het kerkelijk bureau te Veenendaal. In deze voorjaarsvergadering presenteerden diverse organen van bijstand hun jaaroverzichten. Verder stond bezinning op de voortgang van het zendingswerk in Suriname centraal, alsook bezinning op de vragen rond kinderdoop en volwassendoop.  
De vergadering werd geopend door de preses, ds. R.P. van Rooijen (Oosterwolde). Naar aanleiding van de toespraak die Petrus op het Pinksterfeest heeft gehouden, wees hij erop hoe in de Handelingen der apostelen het koningschap van Christus centraal staat. Hij is de beloofde Zoon van David voor Wie niet alleen Joden maar ook heidenen buigen. Hij sprak de wens uit dat deze Koning door Zijn Woord en Geest koninklijk zal regeren in de harten, in de ambtelijke vergaderingen, en in het geheel van kerk en gemeente.

Toelating en jeugdwerk
Namens de commissie toelating presenteerde ds. A.P. Muilwijk (Loon op zand) het jaaroverzicht van deze commissie. Naar aanleiding van gestelde vragen maakte hij met een verwijzing naar de kerkorde duidelijk dat de commissie op meerdere momenten een gesprek voert met hen die staan naar het ambt van dienaar des Woords. Daarbij gaat het onder andere over de vreze des Heeren en de roeping tot het ambt. Ook wordt gelet op de bekwaamheid om de Schriften te verklaren en het thuis zijn in de gereformeerde leer.

Ds. J.A. Kloosterman (Lunteren), voorzitter van de commissie jeugdwerk, presenteerde het jaarverslag 2016 van de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie. Met dankbaarheid constateerde hij dat steeds meer gemeenten in de jongerenorganisatie participeren en dat daarmee ook het aantal aangesloten verenigingen stijgt. Hij deelde  verder mee dat senior jeugdwerkadviseur Hendrik-Jan van Nieuw Amerongen zijn dienstverband heeft beëindigd. Zolang voor hem geen opvolger is benoemd, zal oud-jeugdwerkadviseur Steven Middelkoop zijn taken waarnemen. In het jaarverslag vroeg de commissie onder andere aandacht voor de nieuwe catechesemethode ‘Leer mij’. In 2016 is een pilot gestart onder vijftien Hersteld Hervormde Gemeenten. De feedback daarop wordt verwerkt in de definitieve versie.

Zending
Een terugblik op het zendingswerk werd gegeven door ds. J.C. den Ouden (Opheusden). In financieel opzicht is de voortgang van het zendingswerk een aantal jaren een zorgenkindje geweest. Met dankbaarheid kon hij melden dat door de hogere bijdragen vanuit de gemeenten en het extra alert zijn op de uitgaven de financiën inmiddels weer gezond zijn. Het jaar 2016 kon worden afgesloten met een positief saldo van ruim 150.000 euro. Daarmee konden de benodigde reserves verder op peil worden gebracht.
Uitgebreid bezon de synode zich op de voortgang van het zendingswerk in Suriname. Vanaf het moment dat de ZHHK in Suriname present is, zijn er zowel zendingswerkers actief geweest in de hoofdstad Paramaribo als onder de indianen in Powakka. Daarbij lag het hoofdaccent op de werkzaamheden onder de indianen. Gezien de vele werkzaamheden is het actief bezig zijn op twee locaties moeilijk met elkaar te combineren. Vanuit de commissie zending lag er daarom een voorstel om het zendingswerk in Paramaribo te beëindigen en de Reformatiekerk van waaruit de zendingswerkzaamheden plaatsvinden af te stoten.

De synode had begrip voor de problematiek. Maar hechtte er toch aan om in Paramaribo present te zijn en te blijven. Daarbij denkt zij in het bijzonder aan een stuk samenwerking met de Evangelical School of Theology (EST). Aan deze opleiding doceert momenteel ook de huidige zendingspredikant, ds. Meuleman. Deze organisatie heeft te kennen gegeven dat ze voor haar onderwijs graag van de Reformatiekerk gebruik zou maken en staat open voor meer docenten die les geven vanuit een gereformeerde levensovertuiging. De synode gaf de commissie zending de opdracht om in een nieuw rapport de mogelijkheden die zich hier aandienen te inventariseren. Mogelijk kan daarbij ook een beroep gedaan worden op de inzet van het Hersteld Hervormd Seminarium.

Generale financiën
Dhr. S.L. Visser (Middelharnis) deelde namens de commissie toezicht en financiën mee dat de financiën van de kerk zich in gunstige zin ontwikkelen zodat besloten is om een deel van de verplichte afdrachten van 2016 te restitueren richting de gemeenten.

Vragen rond doop en herdoop
Ter tafel lag deze vergadering ook een eindversie van het rapport ‘Zullen wij de jonge kinderen dopen? Ambtelijke verantwoordelijkheid rondom de doopvont’. Reeds eerder is dit rapport besproken door de synode. De toen gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het document dat nu aanvaard is. Naast een stukje theologische bezinning doet het rapport ook een handreiking aan de kerkenraden hoe om te gaan met hen die baptistische gevoelens hebben en zich daadwerkelijk laten overdopen.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit