Perforeren, de regels bij een uitzonderingsbepaling (3)

15 december 2017

Ds. J.L. Schreuders

In eerdere artikelen (artikel 1 en artikel 2) op deze website is ingegaan op de achtergrond van de perforatieregeling en dat deze als regel alleen wordt aangevraagd indien er bijzondere overwegingen zijn van pastorale aard. Er is al iets gezegd over de procedure. Hierbij het slot daarvan alsmede een korte samenvatting.

Is er een weg terug?

Stel men is geperforeerd naar een voorkeurgemeente, maar de redenen die er ooit tot perforatie waren, zijn vervallen. Dan is het altijd mogelijk direct terug te keren tot de woonge­meente. Het uitgangspunt is immers het territoriale beginsel: waar iemand woont, behoort diegene te kerken. Een schriftelijk verzoek aan de ker­kenraad van uw woongemeente is voldoende. Dit hoeft niet eens gemo­tiveerd te zijn en mag ook niet door de kerkenraad worden geweigerd. De kerkenraad van de woongemeente geeft kennis aan de kerkenraad van de gemeente waar u ingeschreven was en meldt aan u de datum waarop de inschrijving in de woongemeente een feit is. Om te voorkomen dat met overschrijvingen spelletjes worden gespeeld, is bepaald dat de vorige overschrijving minstens een halfjaar geleden moet zijn geweest. Dit om sprinkhaangedrag tegen te gaan.

Waarom dit alles nog eens zo benadrukt?
De aandachtige lezer zal hebben op­gemerkt dat de schrijver van dit ar­tikel meent dat er veel misgaat. De indruk bestaat dat perforatie-inschrij­vingen zomaar plaatsvinden zon­der de geordende weg bewandeld te hebben of dat die op een veel te gemakkelijke manier worden toege­staan. Ik weet dat het allemaal moei­lijk is: het mondige kerklid maakt zelf wel uit waar men bij zal behoren. En ook: staat een kerkenraad het niet toe dan stapt men desnoods wel over naar een andere kerk. Ik zei aan het begin van het artikel al: de tijdgeest houdt bij onze kerkdeuren niet op. Zodoende dreigen ook wij in een su­permarkt te veranderen en het woon­plaatsbeginsel in te leveren voor de keuzekerk van voor elk wat wils. Ook wij worden zo meer en meer een kerk met mentale gemeenten waar men op grond van eigen smaak voor kiest. Dat is niet-kerkelijk en niet-gerefor­meerd gedacht. Het ware beter de gehele perforatieregeling afgeschaft te hebben en nimmer tot een gene­raal pardon over te zijn gegaan, dan dat we deze ontwikkelingen voort­zetten. Het enige middel tot verbe­tering is echter het zich strikt houden aan de regels. Ik heb geen gegevens over hoeveel procent van onze kerk­leden geperforeerd is. Ik noemde de ruim 14 procent in de PKN. Ik denk dat niemand er goed zicht op heeft hoe het in de HHK ligt, maar mij dunkt dat het percentage ook bij ons bo­venwenselijk groot is. Dit kan alleen tegengegaan worden als de perfora­tieregeling naar letter en geest wordt nageleefd.

Kleine gemeenten
En dan nog dit: het komt mij voor dat vooral kleine en kwetsbare gemeenten schade lijden door het slecht hanteren van de regels. Het is blijkbaar heel ver­leidelijk om een grotere gemeente in de omgeving op te zoeken en dus de eigen kleine gemeente (en misschien tevens een paar andere) voorbij te rij­den. Daar is immers de kerk veel voller, groter en mooier, daar is meer jeugd­werk en verenigingsleven, daar ben je misschien wat anoniemer, daar word je misschien niet zo snel voor ambts­drager gevraagd, enzovoorts, enzo­voorts. Ondertussen krijgt die kleine gemeente geen kans om te bekomen en zij heeft (weer) het nakijken. De kleintjes worden steeds kleiner en de grote worden steeds groter. Juist met het oog op en vanwege het belang van deze gemeenten, dienen de per­foratieregels gevolgd te worden.
 

Ten slotte
Dus, beste lezers, laat ook als het om deze zaken gaat een goed motief ons drijven, het kerkelijk denken prevale­ren, de juiste orde bewaakt worden, de belangen van alle gemeenten even zwaar wegen en laat het gere­formeerd karakter van de kerk het niet behoeven af te leggen tegen het hypermoderne en lichtzinnige groepjesdenken. Dat geve en lere ons de al­machtige God en Vader van onze Hee­re Jezus Christus tot heil van Zijn kerk.

Samenvattend:
• Grondregel: iemand is lid van de kerkelijke gemeente op wiens grondgebied men woonachtig is.
• Uitzondering: iemand kan lid worden van een andere gemeente door middel van perforatie. Perforeren is echter geen recht.
• Alleen bij redenen van bijzondere pastorale aard kan een perforatie­verzoek worden ingediend bij de voorkeursgemeente.
• Voor de behandeling van dit verzoek dient de kerkordelijke procedu­re gevolgd te worden.
• Bij de afweging over het al dan niet toestaan van perforatie dienen ook de belangen van beide betrokken gemeenten te worden afge­wogen.
• Van elk toegestaan perforatieverzoek moet zowel door de woon- als de voorkeursgemeente melding gedaan worden aan het breed mo­deramen van de classicale vergadering.

Ter ondersteuning:
• Mocht u nog vragen hebben over de perforatieregeling, dan kunt u via het Kerkelijk Bureau contact opnemen met de commissie kerkorde (ciekerkorde@hhk.nl/0318-505541).
• Ordinantie 2, over onder andere de perforatieregeling is te vinden op de website van de kerk: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/ hhk/kerkorde/ordinanties.
• Er is een handleiding beschikbaar over de procedure van de perforatieregeling. Ook die is te vinden op de website van de kerk: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkorde/modellen-en-handleidingen/handleidingen

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit