Perforeren, de regels bij een uitzonderingsbepaling (2)

29 november 2017

Ds. J.L. Schreuders

In eerder artikel op deze website is uiteengezet wat de achtergrond van de perforatieregeling is en werd gesteld dat men perforatie alleen aanvraagt indien bijzondere overwegingen van pastorale aard daar aanleiding toe geven. Op deze procedure wordt nu verder ingegaan.

Voorkeursgemeente en woongemeente
Is de voorkeursgemeente aangren­zend, dan zendt deze het binnenge­komen verzoek toe aan de kerkenraad van de woongemeente. De kerken­raad van de woongemeente is gehou­den binnen acht weken op het verzoek te reageren. Indien deze instemt of in­dien deze binnen de gestelde termijn niet heeft gereageerd, dan besluit de voorkeursgemeente of er goede rede­nen zijn om (ook) in te stemmen met het verzoek. Beide gemeenten wegen dus of de motieven zuiver en gewich­tig zijn en of de belangen van een van de beide gemeenten er niet door worden geschaad. Dat is de tweede overweging die in het genoemde ker­kordeartikel is opgenomen. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen dat de woongemeente steeds leden verliest en maar nauwelijks nog het hoofd bo­ven water kan houden. Dat kan voor een of beide kerkenraden een reden zijn om nee te zeggen. Dus niet alleen de redenen van de aanvrager moeten gewichtig zijn, ook de belangen van gemeenten zijn belangrijk. Zijn beide gemeenten bereid om toestemming te geven, dan kunnen zij de zaak on­derling afhandelen. De attestaties en/ of doopbewijzen en gegevens van ge­boorteleden kunnen worden toege­zonden. Dit geldt ook voor de tot het gezin behorende kinderen jonger dan achttien jaar. Thuiswonende kinderen van achttien jaar of ouder moeten zelf een verzoek indienen of het verzoek van de ouders medeondertekenen.
Indien de kerkenraad van de woonge­meente niet instemt met het verzoek tot perforatie, dan laat hij dat schrif­telijk en met redenen omkleed weten aan de kerkenraad van de voorkeurs­gemeente en aan degene, die het ver­zoek deed. Het betrokken gemeen­telid kan dan beroep instellen bij het breed moderamen van de classicale vergadering. Weigert de kerkenraad van de voorkeursgemeente het ver­zoek te honoreren dan deelt hij dat eveneens schriftelijk en ondertekend mee aan de aanvrager. Deze kan zich ook nu beroepen op het breed mo­deramen van de classicale vergade­ring. Ligt de voorkeursgemeente, die aangrenzend is, binnen een andere classis dan moet in dit geval beroep worden aangetekend bij het breed moderamen van die andere classica­le vergadering. Het besluit tot wei­gering is immers genomen door een kerkenraad die tot die andere classis behoort. In alle gevallen neemt het breed moderamen van de classicale vergadering een eindbeslissing, waar­tegen dus geen verder beroep meer mogelijk is.

Melding aan de classicale vergadering
Ik vrees dat dit nauwelijks gebeurt, maar de kerkorde vraagt het wel en het is ook geen zinloze bepaling. Ik bedoel de bepaling dat de kerken­raden van de woongemeenten en die van de voorkeursgemeenten ver­plicht zijn de perforatiebesluiten die geëffectueerd worden te melden bij het breed moderamen van de clas­sicale vergadering. Het zou goed zijn als alle kerkenraden die dit tot dusverre hebben nagelaten dit met terugwerkende kracht alsnog zou­den doen. Voor de volledigheid zou het ook goed zijn de perforaties van voor 2004 en die van het generaal pardon daarbij te vermelden zodat er een totaaloverzicht ontstaat. En dan dient vervolgens dus elk nieuw ge­val gemeld te worden aan het breed moderamen. Alleen dan kan de clas­sicale vergadering zicht houden (of krijgen) op de samenstelling van de gemeenten en de hoeveelheid over­gangen van de ene gemeente naar de andere. Dat kan voor haar van belang zijn bij het beoordelen van verzoeken om dispensatie en bij het nemen van besluiten in geval van beroep. De ker­korde bepaalt dat het breed modera­men vervolgens de visitatoren-classi­caal op de hoogte houdt. Ook hier de vraag: gebeurt dit wel? De visitatoren kunnen hier bepaalde ontwikkelin­gen uit aflezen die voor hun opzicht over de gemeenten belangrijk zijn. De kerkorde geeft zo de kaders waardoor de classicale vergadering op een goe­de manier betrokken kan zijn en op­zicht kan houden over de gemeenten.

Perforatie bij verhuizing
Is iemand geperforeerd naar een voorkeursgemeente en hij verhuist naar het grondgebied van een andere gemeente, dan is daarmee de perfo­ratie automatisch vervallen. Een voor­beeld: iemand woont in Klaaswaal (dat is gemeente Numansdorp) en is geperforeerd naar Oud-Beijerland. Hij verhuist echter naar Goudswaard (dat is gemeente Korendijk). Hij wil toch lid blijven in Oud-Beijerland. Dat kan niet zomaar. Een geheel nieuwe en gemotiveerde aanvraag is nodig. Bij verhuizing moet de gemeente Oud-Beijerland eerst de kerkelijke pa­pieren toezenden aan de gemeente van Korendijk. Indien het kerklid bij Oud-Beijerland wil blijven behoren dan moet het schriftelijk en gemoti­veerd een nieuw verzoek indienen bij de kerkenraad aldaar volgens boven­staande procedure.

Indien een gemeentelid verhuist naar het grondgebied van een andere ge­meente dan moet de kerkenraad van de gemeente van vertrek de gege­vens direct opsturen naar de gemeen­te van vestiging. Oók dan als die zeer dicht in de buurt ligt en het verhui­zende lid graag in de oude gemeente wil blijven kerken! U kunt als kerken­raad van de gemeente van vertrek niet de vertrokken leden gewoon in uw ledenbestand laten staan, ook niet als dit kerklid (of een ambtsdrager, of een kerkvoogd) dit u zeer vriende­lijk verzoekt. U doet daar een andere gemeente schade mee. Ook op dit gebied gaat er her en der veel mis. Van elke kerkenraad wordt bij vertrek en ontvangst van leden accuratesse gevraagd. Indien bijvoorbeeld een gemeentelid naar elders vertrekt en aan de kerkenraad van de gemeente van vertrek vraagt de kerkelijke gege­vens op te sturen naar hemzelf of naar een andere gemeente dan op wiens grondgebied hij woonachtig wordt, mag u als kerkenraad daaraan geen gehoor geven. U dient de gegevens op te sturen naar de kerkenraad van zijn woongemeente. Wil hij dan toch elders lid worden dan gelden voor hem de perforatieregels. Wanneer u twijfelt welke Hersteld Hervorm­de Gemeente gekoppeld is aan een woonadres kunt u ofwel het kerke­lijk jaarboek inzien ofwel hierover contact opnemen met het Kerkelijk Bureau te Veenendaal. Ook hierin moeten de goede kerkelijke wegen worden bewandeld. Ten overvloede: in het algemeen geldt dat men ker­kelijke documenten zoals attestaties en doopbewijzen niet afgeeft aan de kerkleden zelf, maar toezendt aan de gemeente of kerk waar ze heengaan.

Dit tweede deel van het artikel over perforeren is verschenen in het landelijke kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk dd. 23-11-2017. Het laatste deel van dit artikel zal op D.V. 06-12-2017 worden gepubliceerd en eveneens op de website verschijnen.

Ter ondersteuning:

Mocht u vragen hebben over de perforatieregeling dan kunt u via het kerkelijk bureau contact opnemen met de commissie kerkorde (ciekerkorde@hhk.nl / 0318-505541).

Ordinantie 2 over onder andere de perforatieregeling is te vinden op de website van de kerk: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkorde/ordinanties.
Er is een handleiding beschikbaar over de procedure van de perforatieregeling. Ook die is te vinden op de website van de kerk: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkorde/modellen-en-handleidingen/handleidingen

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit