Ambtsdragerverkiezingen en de kerkorde

11 oktober 2017

Aan het einde van het kalenderjaar worden in alle kerkenraden de roosters van aftreden tevoorschijn gehaald. 

Zoals bepaald in ordinantie 1 van de kerkorde, artikel 1, lid 5 treedt op de laatste dag van elk oneven kalenderjaar de helft van het aantal kerkenraadsleden af. Dit betekent niet dat zij allemaal vertrekken, een deel van hen is aftredend en weer herkiesbaar, een deel is dat niet. Een ambtsdrager wordt immers voor de duur van vier jaren verkozen en bevestigd. Daarna kan hij tweemaal herkozen worden. Na twaalf aaneengesloten jaren dient hij af te treden en is hij niet meer terstond herkiesbaar. Een ambtsdrager is tevens niet terstond herkiesbaar als hij zeventig jaar of ouder is. Door deze bepalingen wordt enerzijds gezorgd voor continuïteit waardoor ervaring behouden blijft en wordt er anderzijds voor gewaakt dat iemand te lang zitting heeft in hetzelfde college. Om in de ontstane vacatures te voorzien, dient een kerkenraad ambtsdragerverkiezingen te houden. Ambtsdagerverkiezingen zijn een zaak van gebed en wijsheid, het gaat immers om de dienst in de gemeente van Jezus Christus. Dit vraagt daarom ook om zorgvuldigheid en nauwgezetheid als het gaat om de kerkordelijke procedures.  

Deze procedures zijn te vinden in twee ordinanties. Ordinantie 1 geeft bepalingen ten aanzien van de omvang van de kerkenraad (ordinantie 1-1), wie tegelijk deel uit kunnen of mogen maken van de kerkenraad (bloedband en aanverwantschap, ord. 1-15), de zittingstijd (ord. 1-18) en herkiesbaarheid (ord. 1-19). De verschillende verkiezingsprocedures zijn beschreven in ordinantie 3 (ord. 3-1  t/m 11). Beide ordinanties zijn hier te downloaden.

Voor ervaren ambtsdragers zijn de procedures meestal wel bekend. Voor nieuwe ambtsdragers kan het soms ingewikkeld en onduidelijk zijn. Bijvoorbeeld: wat moet er afgekondigd worden en wanneer moet dat plaatsvinden. Op de website van de kerk is een handleiding te vinden over de verschillende vormen van verkiezen, over de te volgen procedures en de daaraan verbonden termijnen. U kunt deze handleiding  hier downloaden.

Er kunnen altijd vragen zijn, vanuit het kerkelijk bureau zijn we u echter graag van dienst. Neem dan contact op met het kerkelijk bureau en/of de ambtelijk secretaris van de commissie kerkorde (0318-505541 / pvdboogaard@hhk.nl). 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit