Meer over Kerkvoogd

De jaarrekening

Het opstellen van de jaarrekening is een taak van het college van kerkvoogden (ord. 16-16).
1. Ieder jaar stelt het college van kerkvoogden voor 1 mei een ontwerp jaarrekening vast. De jaarrekening bestaat uit een staat van baten en lasten en een balans (ord. 16-16-1). Er kan dus niet volstaan worden met alleen een overzicht van inkomsten en uitgaven.  Bij het opstellen van de jaarrekening kan gebruik worden gemaakt van het model van de landelijke kerk.
2. De ontwerprekening wordt vervolgens ter goedkeuring en definitieve vaststelling aan de (centrale) kerkenraad aangeboden (ord. 16-16-2).

Indien de (centrale) kerkenraad wijzigingen in de ontwerprekening wil aanbrengen, dan kan dat alleen gebeuren met instemming (in overleg ) van het college van kerkvoogden (ord. 16-16-2).
3. Wanneer vervolgens overeenstemming bestaat over de ontwerprekening wordt deze door de (centrale) kerkenraad vastgesteld (ord. 16-16-3).
4. Als tussen de (centrale) kerkenraad en het college van kerkvoogden géén overeenstemming wordt bereikt over de ontwerprekening, wordt het geschil door de (centrale) kerkenraad voorgelegd aan de commissie toezicht en financiën die met betrekking tot het geschil een bindend advies geeft.
5. Na vaststelling van de jaarrekening door de (centrale) kerkenraad wordt deze in afschrift en ter kennisname door het college van kerkvoogden toegezonden aan de commissie toezicht en financiën.
6. Na vaststelling wordt een samenvatting van de jaarrekening door het college van kerkvoogden in de gemeente gepubliceerd (b.v. in het kerkblad) en wordt de vastgestelde rekening (in haar geheel) gedurende ten minste vijf werkdagen ter inzage gelegd voor de gemeenteleden.
7. Voor gemeenten met beheervorm 16-1-4-c of d (‘vrij beheer’) is met betrekking tot het opstellen en vaststellen van de jaarrekening het bepaalde van het plaatselijk reglement van toepassing. In de meeste situaties zullen de (tijds)bepalingen overeen komen met bovenstaande. Goedkeuring en (definitieve) vaststelling gebeurt dan niet door de kerkenraad maar het college van notabelen.

Downloads Jaarrekening

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit