Meer over Kerkvoogd

Beroepingswerk

Het beroepingswerk is allereerst een geestelijke zaak. De kerkenraad, de consulent en (het breed moderamen van) de classis zijn nauw bij dit proces betrokken. Daarnaast heeft het college van kerkvoogden maar ook de commissie toezicht en financiën (CTF) een rol waar het gaat om de financiële, stoffelijke aspecten. De hiervoor te volgen procedure is beschreven in ordinantie 3,  artikel 12 tot en met 19. Met betrekking tot het beroepingswerk is een procedurebeschrijving beschikbaar.

De taken van het college van kerkvoogden bij het beroepingswerk zijn o.a.:
- gereedmaken van de ligger
- opstellen van de (meerjaren)begroting
- opstellen van de jaarrekening
- aanvraag solvabiliteitsverklaring bij CTF
- huisvesting predikant

Voor de toetsing van de solvabiliteitsverklaring maakt CTF gebruik van een checklijst. Hieronder staan de aandachtspunten. U kunt hiermee toetsen of uw aanvraag voor de solvabiliteitsverklaring compleet is.
1. Ondertekende ligger
2. Vastgestelde en ondertekende jaarrekening van het laatste boekjaar
3. Vastgesteld en ondertekende meerjarenbegroting van het lopende boekjaar en vier komende jaren
4. Wanneer er sprake is van (hypothecaire) leningen:
- het aflossingsschema;
- een liquiditeitsbegroting over een periode van (de komende) 10 jaar
*  Ondertekening van documenten door zowel door college van kerkvoogden als kerkenraad

Meesturen: informatie/gegevens college van kerkvoogden
- Namen van leden van het college van kerkvoogden
- Is het college voltallig?
- Op welke datum heeft de stemmingsvergadering over de beheervorm plaatsgevonden?
- Welke beheervorm is gekozen?

Meesturen: informatie/gegevens wanneer er nog sprake is van een Stichting Vermogensbeheer:
- Statuten van de stichting
- Namen van de bestuursleden
- Zijn er al acties ondernomen om de stichting op te heffen?
- Zo niet, waarom niet?
- Bij een stichting dient de ‘overeenkomst Stichting en Kerkvoogdij’ meegestuurd te worden (model beschikbaar bij het kerkelijk bureau)

De aanvraag voor de solvabiliteitsverklaring kan gestuurd worden aan:
Commissie toezicht en financiën
p/a kerkelijk bureau
Vendelier 51 D
3905 PC  Veenendaal

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit