• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Vrijwilligerswerk

Oog voor elkaar

Diaconale vrijwilligershulp “Oog voor elkaar”

De vrijwilligershulp is een initiatief van de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ede, Bennekom en Wageningen e.o. en wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers van deze gemeente. De vrijwilligershulp is aangesloten bij het 1+1=3 project van de NPV.

Doelstelling

Het verlenen van (tijdelijke) hulp aan gemeenteleden die in de thuissituatie zorg nodig hebben en daarvoor niet terecht kunnen bij professionele hulpverlening of mantelzorgers. “Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus.” (Gal. 6:2)

Werkwijze

Heeft u hulp nodig, dan belt u met een contactpersoon van de vrijwilligershulp. De contactpersoon regelt dan een vrijwilliger. Gaat het om langdurige of ingewikkelde hulp, dan komt de contactpersoon eerst bij u langs, om te zien welke hulp en vrijwilliger het beste bij uw situatie past. Het kan ook zijn dat de vraag thuishoort bij een professionele organisatie. In dat geval wordt u naar de juiste instelling doorverwezen.
 

Voorbeelden van hulp

• rijden naar dokter/ ziekenhuis
• wandelen met ouderen/gehandicapten
• oppassen zodat mantelzorger eens weg kan
• gezin opvangen bij ziekte/ kraambed moeder, bv. eten koken, kinderen naar school brengen/ halen, oppassen, evt. aanvullende (huishoudelijke) werkzaamheden zoals strijken enz.
• winkelen of boodschappen doen voor of met iemand
• kleine klusjes • etc.

Overige activiteiten

• Bezoekwerk ouderen. Aan de ouderen uit de gemeente boven de 70 jaar die dat op prijs stellen en andere gemeenteleden die daar behoefte aan hebben wordt ongeveer eens per 6 weken een bezoek gebracht door een vaste vrijwilliger..
• Werkgroep autisme. We proberen ondersteuning en zorg op maat te bieden aan kinderen (en ouderen) in de gemeente met een beperking, door in te spelen op knelpunten en wensen.

Afspraken

• Alle vrijwilligers hebben zwijgplicht, dus er wordt zorgvuldig met uw privacy omgegaan
• De hulp die verleend wordt is gratis, wel wordt er, als het vervoer betreft, een reiskostenvergoeding gevraagd. Mocht dit problemen opleveren, kan er een tegemoetkoming van de diaconie worden gevraagd.

Vrijwilligers

Het ene moment heeft u misschien hulp nodig van de thuiszorg, op een ander moment kunt u misschien wat terugdoen door een ander te helpen. Dit kan door zelf vrijwilliger te worden bij de vrijwilligershulp. U kunt zelf aangeven voor welke taken u ingezet wilt worden en hoe vaak. Ook mannen en jongeren zijn van harte welkom! U kunt zich aanmelden bij een van de contactpersonen.

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Dirmia van der Welle (0318-572166). Mailen kan naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: