• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Vrijwilligerswerk

Activiteitencommissie

De activiteiten die binnen onze gemeente georganiseerd worden hebben een tweeledig doel. Ten eerste ter bevordering van de onderlinge band van de gemeente en ten tweede om via de acties geld bij elkaar te brengen ten bate van de kerkvoogdij.

Via de kerkbode en de website wordt u als gemeentelid door ons op de hoogte gehouden van de op handen zijnde activiteiten.

Hieronder een aantal voorbeelden van activiteiten die we organiseren. Een aantal hiervan komen jaarlijks terug.

- Potgrondactie
- Paasmuziekavond
- Fietstocht en zomers buffet
- Stamppottenbuffet en rookworstenactie.
- Dienstenveiling
- Autowassen
- Oliebollenactie

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Hendry Derksen
Nicolien de Kool (voorzitter)
Marjanne Koudijs
Daniël Marchal (penningmeester)
Martin Vroegindeweij
Nicolet van Wageningen

We zijn via het mailadres actie@hhgede.nl allen bereikbaar voor vragen en opmerkingen over activiteiten.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: