• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Verenigingen

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

De vereniging

De vrouwenvereniging van onze gemeente heet “Aan Zijn voeten”; via deze naamgeving willen we tot uitdrukking brengen dat onze bijeenkomsten voornamelijk in het teken staan van Bijbelstudie. De vrouwenvereniging van onze gemeente telt ongeveer 38 leden. Het is mogelijk de vereniging op dinsdagochtend of woensdagavond te bezoeken; op beide bijeenkomsten wordt hetzelfde onderwerp besproken.

De data voor het seizoen 2017-2018 zijn D.V.:

Dinsdagochtend 10 oktober
Woensdagavond 11 oktober
Dinsdagochtend 7 november
Woensdagavond 8 november
Dinsdagochtend 21 november
Woensdagavond 22 november
Dinsdagochtend 5 december open ochtend
Woensdagmiddag 13 december kerstviering met de ouderen
Dinsdagochtend 9 januari met jaarvergadering
Dinsdagochtend 30 januari
Woensdagavond 31 januari
Dinsdagochtend 20 februari
Woensdagavond 21 februari
Woensdagavond 21 maart paasviering
Dinsdagochtend 17 april
Woensdagavond 18 april
15 mei dagje weg

Hoe ziet een verenigingsochtend/-avond er uit?

Voordat de bijeenkomst begint, is er inloop (vanaf 9 uur ‘s ochtends en vanaf 19:30 uur ‘s avonds) en staat de koffie en thee klaar. De ochtend start om 9:30 uur en de avond start om 19:45 uur. Tijdens een `gewone’ bijeenkomst staat de Bijbelstudie centraal. Dit jaar gaat het boekje over de geestelijke wapenrusting. Een van de leden maakt een inleiding, waarna er pauze is. In de pauze is er tijd voor ontmoeting en gesprek met elkaar. Daarna gaan we in groepjes uiteen om de vragen n.a.v. de Bijbelstudie te bespreken.

Tijdens de ochtenden is er kinderoppas aanwezig en wordt de bijeenkomst rond 11:15 uur beëindigd. De avonden eindigen rond 21.15 uur.

Bijzondere ochtenden en avonden

Elk seizoen is er een Open Ochtend. Tijdens zo’n ochtend wordt een gastspreker uitgenodigd om een actueel thema te bespreken. Op de Open ochtend zijn mannen en vrouwen van binnen en buiten de gemeente welkom. Als vereniging vieren we Kerstfeest en Pasen. De invulling van deze vieringen wisselt per seizoen. Aan het einde van het seizoen wordt er een gezellige dag georganiseerd door 2 leden van de vrouwenvereniging.

Wat doen we nog meer?

We willen ook actief zijn door goede doelen onder de aandacht te brengen en deze met de daad te steunen. Dat kan een kledinginzameling zijn, waar we de gehele gemeente bij betrekken. 2 leden van de vereniging gaan op kraamvisite als er een baby is geboren in de gemeente. Elke ‘gewone’ ochtend worden kaarten ter bemoediging verstuurd naar twee gemeenteleden en iemand van de vervolgde kerk. Verder wordt er vanuit de vereniging mailcontact gehouden met fam. Karels in Tanzania.

Voor wie?

Alle vrouwen van de gemeente zijn hartelijk welkom op onze vereniging! Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar mevr. M.A. Buitink-Heijblom: vrouwenvereniging@hhgede.nl

Lees hier de statuten van de Vrouwenvereniging

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: