• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Verenigingen

Ouderenmiddag

Een keer in de maand worden er in onze gemeente ouderenmiddagen georganiseerd. Het zijn middagen, waarin Gods Woord centraal staat. Er wordt een Schriftgedeelte gelezen, waarna er verder wordt doorgesproken over dit gedeelte. In de pauze is er tijd en mogelijkheid voor onderling contact.

Het is goed en aangenaam om als ouderen in een ontspannen sfeer samen te zijn rondom Gods Woord. De middagen beginnen om 14.30 uur en duren tot ongeveer 16.30 uur.

U bent hartelijk welkom op de ouderenmiddag als:

-U 65 jaar of ouder bent.
-Uw echtgenoot/echtgenote de leeftijdsgrens van 65 al bereikt heeft (en u zelf nog jonger bent).
-U zich eenzaam voelt en graag met anderen bijeen wil komen op een woensdagmiddag, waar de Bijbel open gaat.
-Nog geen 65 jaar bent, maar toch graag de ouderenmiddag zou willen bezoeken.

Contactpersoon:
Dhr. Kortenhoff
r.kortenhoff@hhgede.nl
(0318) 621906

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: