• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Verenigingen

Kinderclub 'de Zaaier'

Eens in de maand op woensdagmiddag (van september tot en met mei) komen we met de kinderen van onze gemeente bij elkaar. Van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn we bezig met een stukje onderwijs uit Gods Woord en ontspannende en samenbindende activiteiten. Elke middag beginnen we met bezinning. De tweede helft van de middag maken we iets creatiefs of doen we een (buiten)spel. We hebben de kinderen in drie groepen verdeeld:

- De jongste groep voor de kinderen die in groep 1 (mits je 5 jaar bent), 2 en 3 zitten van de basisschool; Mw. H. Heij en mw. E.C. Marchal (leidinggevenden), mw. H. Kortenhoff en mw. E. Kroon(hulpjufs).

- De middelste groep voor de kinderen die in groep 4, 5 en 6 zitten; Mw. J.H.K. Jacobsen en mw. H.G. Visser (leidinggevenden) en mw. L.H. Adam (hulpjuf).

- De oudste groep voor de kinderen die in groep 7 en 8 zitten; mw. M.T. van den Brink en Mw. M. Moerman (leidinggevenden) en mw. H. van Wolfswinkel (hulpjuf).

We beginnen het seizoen altijd met een leuke activiteit op een zaterdag in september. Als afsluiting van het seizoen gaan we met elkaar naar het kinderappèl van de HHJO, waarna we met elkaar nog iets gezelligs gaan doen.

De contributie voor de kinderclub bedraagt 8 euro per kind per seizoen, met een maximum van 25 euro per gezin. Kinderen mogen vriendjes of vriendinnetjes van buiten de gemeente meenemen, mits ze vooraf worden aangemeld. Voor het meenemen van een vriendje of vriendinnetje betaalt u 1 euro per kind per keer.

De clubdata voor het seizoen 2016-2017 zijn als volgt: DV 4 oktober, 8 november, 6 december, 10 januari, 7 februari,  7 februari en  4 april.

Contactpersoon is mw. H.G. Visser (voorzitter), telefoonnummer: 0318-690160
Secretaresse is mw. H. Heij. Email: dezaaier@hhgede.nl

Startdag Kinderclub 2017

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: