• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Nieuws

Stamppottenbuffet 2017

19 oktober 2017

Ook dit jaar organiseren we het inmiddels traditionele stamppottenbuffet, en wel op vrijdagavond 10 november in de kerk.

Inloop is vanaf 17.30 uur en we beginnen om 18.00 uur. Ongeveer 19.45 uur ronden we af. De prijs is € 5,- p.p. Kinderen onder de 4 jaar eten gratis mee. Ook dit jaar is het de bedoeling dat iedere deelnemer eigen bord en bestek meeneemt. Vanzelfsprekend rekenen we op heel veel gemeenteleden en daarom komen we graag in contact met mensen die ons willen helpen, bijv. met klaarzetten, opruimen en/of met het koken van een stamppot. 

Wilt u graag deelnemen aan het buffet, maar heeft u geen vervoer? Ook dan kunt u 06 49466076 bellen en zorgen we voor een oplossing.

Elders op deze site kunt u iets lezen over Stichting Nachamu, Nachamu Ami. Voor deze stichting worden hulpgoederen ingezameld. Dit kan voorafgaande aan het stamppottenbuffet. Een mooie combinatie waarin we mogen delen in onze goederen en gezelligheid.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: