• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Nieuws

Open ochtend Vrouwenvereniging met SDOK

27 november 2017

De 2 zonen van dit echtpaar zijn gestorven omdat ze de kogel kregen. Reden? De naam van Jezus was hun alles waard! Ze bogen niet voor Allah. Deze ouders stralen ondanks het intense verdriet. Reden..?!?

Kom luisteren naar wat Meindert Klaver (stichting SDOK) te zeggen heeft over de lijdende kerk. Dinsdagochtend 5 december is er een Open ochtend georganiseerd vanuit de Vrouwenvereniging. Inloop 9.00 uur, aanvang 9.30 uur. Er is kinderoppas aanwezig. Iedereen van harte welkom!

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: