• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Nieuws

Oliebollen- en appelbeignetsactie

06 december 2017

Eind december zijn de oliebollen en appelbeignets er weer! Ook dit jaar bieden we de gelegenheid om deze lekkernijen van bakkerij de Jong uit Rhenen thuis te laten bezorgen.

Bestellen kan via dit formulier.  Als dit niet lukt, mag u altijd bellen naar 0630524028 of een mailtje sturen naar actie@hhgede.nl.

De leverdatum voor het bezorgen en ophalen is vrijdag 29 december. De oliebollen worden tussen 8:30 en 12:00 uur bezorgd. U kunt ze ook zelf ophalen bij de 3 genoemde adressen op het formulier. Een bestelling doorgeven is mogelijk tot dinsdag 26 december.

De kosten van de oliebollen zijn €9 voor een zak (10 stuks) en voor de appelbeignets rekenen we €7 per zak (4 stuks). 

De opbrengst komt geheel ten goede aan de kerkvoogdij. We hopen weer op veel bestellingen. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: