• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Nieuws

Kerstviering met gasten en kinderen

23 december 2017

De jaarlijkse open dienst met gasten en kinderen wordt dit jaar gehouden op 25 december (eerste kerstdag) om 16.00 uur.

Op beide kerstdagen hopen we elkaar als gemeente te ontmoeten in de kerk. De blijde boodschap van Jezus’ komst naar deze wereld zal dan weer klinken. We willen dit niet voor ons zelf houden maar delen met onze naasten buiten de gemeente. Anders dan voorgaande jaren, zal de open dienst met gasten en kinderen op 25 december, eerste kerstdag om 16.00 uur (let u op de gewijzigde tijd?!) plaatsvinden.

Het thema van deze dienst is ‘JEZUS KOMT!’. De kinderen en jeugd zullen voor u zingen, teksten voordragen en uitleggen. Ds. Schinkelshoek houdt de meditatie. Uw aanwezigheid hierbij wordt door ons erg gewaardeerd. Na afloop is er gelegenheid om koffie of chocolademelk te drinken.

Voor deze dienst zijn er uitnodigingen verspreid in de wijk rondom de Zuiderkerk en onder de bezoekers van de koffieochtenden en de kinderen van de Schatzoekersclub.

Het programma is hier te bekijken.

Terugluisteren kan hier.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: