• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Nieuws

Inzameling goederen st. Nachamu, Nachamu Ami

12 oktober 2017

Vooraf aan het stamppottenbuffet, 10 november, kunt u hulpgoederen voor deze stichting bij de kerk brengen.

Welk doel: Stichting Nachamu, Nachamu Ami

Deze Hebreeuwse woorden vinden we terug in Jesaja 40 vers 1: Troost, troost Mijn Volk; zegt uw God”. Door deze woorden weet de stichting zich opgeroepen en aangespoord. In dit Bijbelvers roept de God van Abraham, Izaäk en Jacob ieder mens op om liefde te betuigen aan het volk Israël. Het doel van de stichting is hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het Joodse volk. De stichting brengt dit in de praktijk door Joodse mensen morele, materiële of financiële steun te geven, waar ter wereld zij zich ook bevinden. Deze steun is gericht op het Joodse volk in zijn geheel. De goederen met als bestemming Israël vertrekken per schip via de haven van Rotterdam. Onze doelstelling is niet dat we sturen wat we hebben, maar dat we geven wat nodig is. Oftewel, we proberen zoveel mogelijk aan de vraag te voldoen.

Wat kunt u doen?

Vooraf aan het stamppottenbuffet, 10 november,  kunt u hulpgoederen bij de kerk brengen. Het is erg belangrijk dat deze goederen schoon en nog goed bruikbaar zijn. U kunt denken aan dekens, linnengoed, kleding, speelgoed, baby-uitzet zoals kleertjes, kinderledikanten en huishoudelijke artikelen.

De vrouwenvereniging “Aan Zijn voeten”

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: