• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Kerkdiensten

Ochtenddienst

Dienst

07 jan2018 10:00

Ds. W. Schinkelshoek

 

Luister live tijdens de dienst:

Liturgie:

Psalm 25 vs 2  
Na het lezen van de Wet des Heeren: Psalm 119 vs 9

Schriftlezing: Galaten 2 vers 11 t/m 21

Het conflict in Antiochië
1) De houding van Petrus
2) Het antwoord van Paulus
Collecte: Psalm 84 vs 3,4 en 6  
Na de prediking: Psalm 86 vs 6  
Slot: Psalm 56 vs 5

Oppas:

Mw. H. van de Pol, mw. A. Budding
Rebecca Adam, (reserve: Marit Visser)

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: