• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
 • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
 • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
 • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
 • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
 • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
 • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
 • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
 • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Welkom

 • 19 okt2017

  Stamppottenbuffet 2017

  Ook dit jaar organiseren we het inmiddels traditionele stamppottenbuffet, en wel op vrijdagavond...

  lees meer
 • 12 okt2017

  Inzameling goederen st. Nachamu, Nachamu Ami

  Vooraf aan het stamppottenbuffet, 10 november, kunt u hulpgoederen voor deze stichting bij de...

  lees meer
 • 25 sep, 2017

  Russische evangelist bezoekt onze gemeente

  Donderdagavond D.V. 12 oktober is er een gemeenteavond voor jong en oud waarin we iets mogen horen over het werk van...

  lees meer
  25 sep2017
 • 05 sep, 2017

  Bevestiging en intrede dominee Schinkelshoek

  Op 20 september zal ds. Schinkelshoek als predikant aan onze gemeente verbonden worden. Een vreugdevolle gebeurtenis!

  lees meer
  05 sep2017
 • 31 mei, 2017

  Gemeentedag - Fietstocht - Dienstenveiling

  Op zaterdag 24 juni staat de gemeentedag gepland. Bij deze willen wij u/jou van harte uitnodigen om te komen. Er ligt een mooi...

  lees meer
  31 mei2017
 • 15 mei, 2017

  Ds. W. Schinkelshoek neemt beroep aan

  Met dankbaarheid deelde de kerkenraad afgelopen zondag mee dat dominee W. Schinkelshoek het op hem uitgebrachte beroep heeft...

  lees meer
  15 mei2017
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: