• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Verhuizing Het Bijbelhuis

08 maart 2017

Sinds 1 februari wordt bij het evangelisatiewerk in Den Helder gebruik gemaakt van een nieuwe locatie. 

In deze locatie het Gemeenschappelijk Christelijk Centrum ‘De Verkenningston’ wordt voor de activiteiten per dagdeel een ruimte gehuurd. De Bijbelstudie wordt iedere maandag gehouden en in De Verkenningston voortgezet. De Vrouwenochtend is gewijzigd in een Inloopochtend, waarbij jong en oud welkom is. Ook de KinderClub heeft een doorstart gemaakt. Tijdens de laatste KinderClub van deze maand mochten er weer 9 kinderen begroet worden!

In dankbaarheid wordt teruggeblikt op het werk wat mocht plaatsvinden in en rondom het Bijbelhuis de afgelopen jaren. Evangelist W.J. Korving: ‘Ik denk in dankbaarheid terug hoe de Heere het werk heeft willen zegenen. De  gesprekken op straat, tijdens de Juttersmarkt, in Het Bijbelhuis, hoe de Heere kracht en woorden gaf om te spreken. De gesprekken met de Bijbelcursisten, waarin je mocht wijzen op Het Lam Gods. Aan de enthousiaste kinderen van de KinderClub die het jammer vonden wanneer de club weer beëindigd moest worden. We roepen u op om voor ons werk in Den Helder te bidden. Dat de Heere de harten van ouderen en jongeren verbreekt door de inwoning van Zijn Heilige Geest!’

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: