• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Evangelisatiewerk De Bijlmer

11 april 2017

Al ruim vijftien jaar wordt er door Stichting Evangelisatie Sjofar (SES) iedere eerste zaterdag van de maand in een winkelcentrum Amsterdam Bijlmer geëvangeliseerd. 

Vrijwilligers gaan met voorbijgangers in gesprek en delen Bijbels en foldermateriaal uit. Sinds kort is de classis Midden eindverantwoordelijk voor deze werkzaamheden. Een werkgroep, bestaande uit vrijwilligers uit diverse gemeenten uit de classis, is betrokken bij de praktische uitvoering van het werk.

De huidige activiteiten in de Bijlmer (straatevangelisatie op de eerste zaterdag van de maand en een Bijbelkring op de daaropvolgende woensdag) worden voorgezet. Voor de toekomst wordt gedacht aan het starten van kinderevangelisatiewerk en het beleggen van (zondagse) bijeenkomsten.

Wij vragen u om het evangelisatiewerk in de Bijlmer in het gebed op te dragen aan de Heere, Die beloofd heeft dat Zijn Woord niet vruchteloos  tot Hem zal terugkeren, maar dat het zal doen, wat Hem behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Hij het zendt (Jes. 55:10-11).

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden in de Bijlmer? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief bij dhr. A. (Jos) van der Hoog (avanderhoog@gmail.com).

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: