• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Cursus Evangelisatie: een impressie van een lesdag

26 april 2017

Tijdens de cursus Evangelisatie staat één zaterdag de 'Vraag van het lijden' centraal. Omdat deze vraag zo vaak naar voren komt tijdens evangelisatieacties is ervoor gekozen om uitgebreid hierbij stil te staan. 

Hieronder leest u wat er tijdens zo’n lesdag besproken wordt:

Door cursusleider de heer B. van der Starre werd allereerst wat gezegd over de oorzaak van het lijden in deze wereld. Door de zondeval is het lijden in deze wereld gekomen. In de huidige maatschappij wordt lijden vaak gezien als een soort noodlot. Wat is het dan een troost dat we mogen weten dat we een medelijdende Hogepriester hebben! De Heere Jezus heeft zelf geleden en weet wat het is om te lijden.

Tijdens de les werden er verschillende lijnen naar de Bijbel en de belijdenisgeschriften getrokken. Psalm 73 is uitgebreid besproken. Daarna werd de les meer praktisch ingevuld over de waarom vragen die er vaak zijn. Het is allereerst belangrijk om te luisteren wat degene tegenover je zegt. Het is nogal een verschil of diegene een discussie probeert uit te lokken of echt met deze vraag te maken heeft gehad.

Uiteraard leverde het onderwerp genoeg gespreksstof op in de les. Er kwamen van de cursisten ook persoonlijke verhalen naar boven. Iedereen heeft wel met dit onderwerp te maken in familie- of vriendenkring of via evangelisatiegesprekken. Het werd als heel waardevol ervaren om gezamenlijk na te denken over het lijden in deze wereld.

Foto’s van de lesdag zijn hier te vinden.

Wilt u ook graag deelnemen aan de cursus Evangelisatie? De aanmelding voor het seizoen 2017-2018 is inmiddels gestart!

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: