• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatieprojecten

Evangelisatieprojecten

Vanuit het fonds evangelisatie voor gemeenten worden momenteel de onderstaande evangelisatiwerkzaamheden financieel ondersteund vanuit de landelijke kerk. Hierbij is de plaatselijke gemeente eindverantwoordelijk. De commissie evangelisatie is beschikbaar voor het geven van advies en beoordeelt ook de verzoeken om steun aan de hand van opgestelde richtlijnen.

Evangelisatiewerk Den Helder
Vanaf 2012 is de heer W.J. Korving werkzaam in Den Helder als evangelist. In samenwerking met de plaatselijke Hersteld Hervormde gemeente wordt er in de nieuwe locatie het Gemeenschappelijk Christelijk Centrum ‘De Verkenningston’ diverse activiteiten georganiseerd. De Bijbelstudie wordt iedere maandag gehouden en de gebruikelijke Vrouwenochtend is gewijzigd in een Inloopochtend, waarbij jong en oud welkom is. Ook de KinderClub heeft een doorstart gemaakt. Tijdens de laatste KinderClub van deze maand mochten er weer 9 kinderen begroet worden!
Doneer online

Evangelisatiewerk Schiedam
Vanuit de kleine Hersteld Hervormde Gemeente van Schiedam worden er al langere tijd diverse evangelisatiewerkzaamheden georganiseerd om stadsgenoten te bereiken die niet met het Evangelie bekend zijn. Zo is er een Bijbelcursus, een lectuurkraam en een kinderclub. Daarnaast is er het voornemen om samenkomsten te organiseren waarin de ontmoeting met niet-kerkelijke mensen een belangrijke rol speelt. Een belangrijk gedeelte van het evangelisatiewerk wordt uitgevoerd door ds. L. Krooneman, gesteund door vrijwilligers uit de gemeente. Sinds maart 2016 ontvangt de Hersteld Hervormde Gemeente van Schiedam voor de werkzaamheden een bijdrage vanuit het fonds evangelisatie.
Doneer online

Evangelisatiewerk Andelst-Zetten
De gemeente Andelst-Zetten ontvangt sinds september 2016 ondersteuning vanuit het fonds evangelisatie. Er worden onder andere maaltijden voor buiten-/randkerkelijken gehouden. Daarnaast wordt een Bijbelcursus gegeven voor geïnteresseerden. Samen met verschillende buurgemeenten is er een evangelisatieproject opgezet om Poolse mensen te bereiken die in de regio werken. Het werk wordt aangestuurd door een evangelist die voor circa 1 dag per week werkzaam is. 
Doneer online
 

 • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: