• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Kennisbank

Toerustingsdag Elspeet: hoe kan een diaconie eraan bijdragen dat identiteitsgebonden zorg toegankelijk blijft?

12 september 2017

Zaterdag waren zo’n 90 ambtsdragers aanwezig bij de toerustingsbijeenkomst in Elspeet. 

Thema van de bijeenkomst was hoe een diaconie eraan kan bijdragen dat gemeenteleden toegang blijven houden tot christelijke hulpverlening. Door de wijziging in de samenwerking met De Vluchtheuvel komt, met ingang van 1 januari 2018, deze taak nu bij de plaatselijke diaconie te liggen. Een van de redenen hiervoor is dat zorg door de overheid steeds vaker plaatselijk geregeld wordt en allereerst de plaatselijke diaconie de taak heeft om gemeenteleden ondersteuning te bieden.

Gesproken werd over het belang van samenwerking (voor zaken die directe hulpverlening aan gemeenteleden overstijgen) op plaatselijk of regionaal niveau. Voor een burgerlijke gemeente zijn diaconieën volwaardige gesprekspartners op het moment dat zij gezamenlijk thema’s op tafel leggen. Dhr. N. Gerritsen, wethouder in Putten, noemde dat steeds meer gekeken wordt naar wat iemand kan met behulp van zijn of haar omgeving.

Gepleit werd voor het aanstellen van contactpersonen waar gemeenteleden die met hulpverlening te maken hebben naar toe kunnen gaan. Dit kan een diaken zijn, maar ook een gemeentelid of pastoraal werker. Van belang is om als diaconie goede afspraken te maken over de terugkoppeling, waarbij geheimhouding een belangrijk aandachtspunt is. “Geef het gemeentelid de garantie dat met vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk wordt omgegaan”, aldus dhr. N. Gerritsen.  

De bijeenkomst werd geopend door ds. J. Joppe, voorzitter van de GDC. “Hoezeer neutrale hulpverleningsorganisaties ook goede hulp kunnen bieden, identiteitsgebonden zorg biedt meer. Het is zorg waarbij hulpverleners zich laat leiden door Gods Woord.”

Een aantal foto’s van de dag zijn hier te vinden.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: